Přesun na obsah

Proslov kardinála Vlka u příležitosti 10. výročí založení Vyšší odborné školy publicistiky

11. 4. 2007

Vážení přátelé, vzácní hosté!

Chci projevit radost nad tím, že se Vyšší odborná škola dožívá deseti let.

Můžete tu větu vyslechnout s úsměvem, protože - deset let…? V našich poměrech – 17 let po pádu komunismu – nelze srovnávat tuto školu s jinými, které měly jiné cíle a vznikaly za jiných kulturních poměrů. Rozvinutá mediální doba, jak se říká, je moderním fenoménem současné kultury. V našich poměrech v době komunismu byla komunikace více méně jen velkou jednosměrkou sdělování vrchnostenských nařízení a šíření vládní ideologie. Na komunikaci, tj. na vytváření „communia“, tj. společenství věcí, kterými svět žil, nebyl zájem, naopak společenství bylo zakazováno, a nejen církev z něj byla vylučována. V církvi u nás se nemohla vytvářet tradice, nemohli se (až na čestné výjimky) školit experti. Ani interní komunikace v církvi v naší zemi pro poměry, které panovaly, příliš nefungovala, a komunikace navenek bylo málo. Nevytvářela se zkušenost.

První dokument v universální církvi o mediích – tehdy po začátku tisku – je z roku 1485 od Inocence VIII. - ale to jen tak pro úsměv. Papežové dvacátého století, hlavně Pius XII., vydali mnoho encyklik – jejich studiem by bylo možné vytvořit obraz vývoje vztahu církve a medií. V roce1948 byla založena Papežské komise pro film rádio a televizi, změněná od r. 1988 na Papežskou radu pro sdělovací prostředky, která má dnes asi 60 členů a stejně tolik poradců. Jsou v ní také zástupci velké řady mediálních církevních institucí v Evropě, jako OCIC (International Catholic Organization for Cinema and Audiovisuals),  UNDA (International Catholic Association for Radio and Television), UCIP (InternationalCatholicUnionofthe  Press), WACC(World Association for Christian Communication), tisková agentura KNA (Katholische Nachrichten Agentur), tiskové středisko Vatikánu atd. II. vatikánský koncil vydal dekret o sdělovacích prostředcích Inter mirifica (1963), který zůstává základní orientací v katolické církvi. Je poznamenán duchem koncilu, tedy otevřeností vůči světu, vedení dialogu, přijímání druhého jako partnera rozhovoru atd. Po koncilu pak byla podle potřeby doby vydána řada dokumentů, snad jen jejich jména: Communio et progressio (1971) Aetatis novae (1992). V r. 2000 vydala Papežská rada dokument Etika ve sdělovacích prostředcích  o etických principech této práce. Církev a internet (2002), dále Etika na internetu (2002). Sám Jan Pavel II. napsal jako poslední dokument svého pontifikátu v lednu 2005 encykliku Rychlý vývoj o posledním rozvoji medií. Omlouvám se, že jsem mohl v krátkém čase, který mám, vlastně podat jen určitý přehled většiny dokumentů, z nichž jsou všechny přeloženy do češtiny.

V Papežské radě pro sdělovací prostředcích, která se jednou za rok schází k výročnímu týdennímu pracovnímu zasedání, se setkávají zprávy o mediální práci v církvi v celém světě. Je to mimořádný zážitek a zasloužil by si samostatného pojednání a možná někdy i účasti někoho z naší školy na takovém zasedání.

Komunikace je základním posláním církve od začátku. Nebyla založena jako nějaké filosofické hnutí, ale jako společenství s posláním hlásat evangelium, dnes se tomu poslání v církvi říká evangelizace. Je to vyloženě mediální poslání. Společenství církve má charakter života trojjediného Boha, Trojice - ta je společenstvím osob, které jsou ve věčné existenciální komunikaci. Takový je život Trojice; tento charakter a poslání církev od Krista přijala. Jděte do celého světa a sdělujte evangelium. Kněží jsou vlastně komunikátoři evangelia. Jistě teď se nabízí otázka, jak to umějí v dnešní moderní době, jakou řečí to dělají, jak vedou dialog, jak jsou ochotni být partnery s těmi, s nimiž komunikují…To je opět velká otázka na diskusi, spolupráci a pomoc.

Vím, že v minulém roce bylo tématem jedné závěrečné práce „Náboženské vysílání v ČR po roce 1989“. I ostatní tištěná média by si zasloužila takovou závěrečnou práci. Dále je tu celá oblast farních časopisů nebo velká řada internetových stránek, na kterých pracují věřící laici. Tuto oblast by bylo dobré poznat a pro pomoc těmto aktivitám například připravit nějaké semináře…

Na mediálním poli čeká církev u nás hodně práce. ČBK má sice mediální radu, kterou mám na starosti, ale to, co je zapotřebí, je větší mediální příprava budoucích teologů a kněží na KTF, pro kterou byla také vydána instrukce. Ostatně to bylo letos jedno z témat na zasedání Papežské rady pro sdělovací prostředky: jak dopravit dokumenty, které jsou vydány, blíže k biskupům, kněžím ve farnostech atd..

Rozhodoval jsem se, jestli při této slavnostní příležitosti presentovat nějaké speciální úzké odborné téma, ale pak jsem se rozhodl k tomuto sice neúplnému ale přece jen informativnímu přehledu, který pak může být východiskem další práce. Děkuji za pozornost.

9. dubna 2007

Další fotografie k dispozici zde.

Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka