Přesun na obsah

Papež zaslal kardinálu Vlkovi blahopřejný dopis

1. 4. 2015

U příležitosti 25. výročí biskupského svěcení zaslal papež František kardinálu Miloslavu Vlkovi blahopřejný dopis. Toto významné jubileum, připadající na den 31. března, oslaví kardinál Vlk spolu s věřícími v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze 11. dubna v 10:00 hodin při děkovné mši svaté.

Celé znění papežova dopisu v překladu z latiny přinášíme zde:  

 

 

 

Našemu ctihodnému bratru

Miloslavu kardinálu Vlkovi,

emeritnímu arcibiskupovi pražskému.

Na konci měsíce března bude tvé rodné církevní společenství v Budějovicích naplněno jedinečnou radostí, protože ty, náš ctihodný bratře, budeš nyní slavit šťastné jubileum dvaceti pěti let, kdy jsi mu byl postaven do čela jako biskup. Domníváme se, že se zde nabízí zvláštní důvod k radosti a vděčnosti také starodávné a přeslavné pražské diecézi, kterou jsi devatenáct let vedl a přitom čelil různým obtížím, které způsobily předchozí okolnosti a komunistická nadvláda.

Při této příležitosti chceme ti také my vyjádřit tímto listem své upřímné blahopřání. Toužíme spolu s tebou projevit svou vděčnost Bohu, jak nás k tomu krásně vybízí svatá Klára: „Mezi různými dobrodiními, která jsme od našeho Otce, štědrého Dárce milosrdenství, přijali a každodenně přijímáme, a za co samotnému slavnému Otci milostí máme stále více děkovat, je naše povolání; čím je dokonalejší a větší, tím více mu jsme za ně zavázáni.“ (Testamentum 2-3) .

V oněch bouřlivých časech a obtížných podmínkách, kdy člověk jen stěží mohl pomýšlet na to, že se bude připravovat ke slavení tajemství víry, ty sis v duchu kladl otázku: „Chceš se také ty stát knězem?“ Bůh tě však vedl na cestě a po skončení studia na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích jsi byl v roce 1968 vysvěcen na kněze.

Hned jsi byl jmenován sekretářem budějovického biskupa a horlivě jsi sloužil své církvi. Po třech letech jsi byl poslán do farností v horách a na různých místech jsi pečoval o spásu duší. Když ti pak vláda zakázala vykonávat kněžskou službu, byl jsi po deset let myčem oken a tajně jsi pokračoval ve svém pastoračním díle evangelizace, protože jsi byl zcela přesvědčen o nezbytnosti, která tě k tomu vede (1 Kor 9,16). Když se nečekaně změnila politická situace, byl jsi z vůle Páně pozdvižen k větší důstojnosti. Náš svatý předchůdce Jan Pavel II. tě jmenoval biskupem a po několika letech tě rovněž přičlenil mezi otce kardinály s titulární bazilikou sv. Kříže v Jeruzalémě. V péči o svěřené stádce jsi uskutečňoval různé prospěšné záměry a vždy jsi projevoval otcovskou lásku a starostlivost o klérus i věřící. V r. 1992 jsi byl zvolen předsedou české biskupské konference a tento úřad jsi zastával osm let. Nadto jsi ještě téměř současně byl předsedou Rady evropských biskupských konferencí.

Nyní ti tedy rádi blahopřejeme k této tvé činné a plodné službě. V duchu se spojujeme se všemi tvými blízkými a přáteli, kteří tě obklopují, svěřujeme tě v modlitbách mateřské ochraně Neposkvrněné Panny Marie a vyprošujeme ti stálou hojnost Boží milosti. Tyto modlitby a přání potvrzujeme naším apoštolským požehnáním, které ti, náš ctihodný bratře, s velkou láskou udělujeme a které chceme rozšířit i na všechny, kdo budou s tebou slavit toto stříbrné výročí tvého biskupského úřadu. Zároveň vás prosíme o modlitby za naši těžkou službu v Petrově úřadě.

Dáno ve Vatikánu dne 14. února na svátek svatých Cyrila a Metoděje r. 2015, v druhém roce našeho pontifikátu.

Papež František


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka