Přesun na obsah

Indult pro starou liturgii

9. 7. 2007

Dne 7. 7. 2007 vydal papež Benedikt XVI. apoštolský list „motu proprio“, tj. z vlastního podnětu, Summorum Pontificium, který bude platit od 14. září 2007. Papež jím dovoluje každému knězi užívat starého obřadu mše i svátostí v latině podle misálu vydaného  Janem XXIII. v roce 1962, tedy před II. vatikánským koncilem. Nový „koncilový“ obřad mše a svátostí, jak je dosud po koncilu běžné, označuje papež za řádný výraz slavení liturgie, užití staršího obřadu za formu mimořádnou. K užití staršího obřadu kněz nepotřebuje dalšího dovolení. Dokument bere celou záležitost z rukou biskupa a rozšiřuje možnosti dané v roce 1988 papežem Janem Pavlem II. Takové dovolení v naší diecézi bylo dáno, ale je využíváno minimálně. Nový indult platí pro mše „bez účasti lidu“, tzn. nesmí se z toho stát „řádná farní“ bohoslužba. Starou liturgii lze slavit v kterýkoliv den (kromě velikonočního třídenní) a může ji slavit buď kněz sám nebo se skupinou těch, kteří to žádají, ale mimo běžný bohoslužebný řád ve farnosti. V dokumentu je připomenuto, že je třeba dbát na to, aby nedocházelo ke zmatkům a sporům ve farnostech s většinou věřících, která návrat ke starému obřadu nechce. Kněz nesmí věřícím vnucovat své staré liturgické cítění. Dovolení však neřeší otázku, kdo bude pro určitou skupinu ve farnosti sloužit tuto liturgii, pokud ji farář sám takto slavit nechce. Neřešená je otázka, zda pro takovéto slavení je možné užívat oltář čelem k lidu, který je výrazem liturgie koncilové. Nevím také, jestli je u nás někde k dispozici onen latinský misál z roku 1962, podle kterého musí kněz liturgii v předkoncilovém duchu slavit, ne podle jakéhokoliv starého odloženého misálu. Podle liturgické konstituce II. vatikánského koncilu je jedině diecézní biskup zodpovědný za slavení liturgie ve své diecézi. On bude muset vzniklé spory řešit.

Domnívám se, že v naši diecézi není mnoho těch, kteří budou takovýto indult využívat a kteří by se chtěli vracet k latinské bohoslužbě v předkoncilním duchu. Je však možné, že nové dovolení může někde v našich farnostech způsobit různé zmatky při slavení bohoslužeb. Text indultu bude časem přeložen a celý uveřejněn. Srovnáme ho s předchozím dovolením Jana Pavla II. a případně s vyšší normou, s liturgickou konstitucí koncilu a poté budou vydány podrobnější směrnice o užívání indultu.

Pro lefebvriány to však postačující nebude. Možnosti, které jim zmíněný dokument dává, už mají. To, co odmítají - některé koncilní dokumenty - indult stejně neřeší.

Kardinál Miloslav Vlk


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka