Přesun na obsah

Ke zprávě amerického ministerstva zahraničí o náboženských sovobodách

1. 10. 2007

Dne 14. září 2007 uveřejnila Česká tisková kancelář zprávu, týkající se výroční zprávy Amerického ministerstva zahraničí o náboženských svobodách ve světě. Kritizovano bylo dle sdělení ČTK Slovensko, Srbsko, nárůst antisemitských útoků ve Francii a některé postupy německé vlády. ČTK bohužel zamlčela kritiku náboženské sovobdy v České republice. Uvádíme zde proto, co zmíněná zpráva říká o náboženské svobodě v ČR.

Výňatky ze zprávy Ministerstva zahraničí USA o stavu náboženské svobody ve světě v uplynulém roce, vydané 14. listopadu 2007 a kriticky se vyjadřující k některým aspektům situace v České republice:

„V listopadu 2005 byla sněmovnou Parlamentu ČR schválena novela zákona o církvích, která vstoupila v platnost následující měsíc“, píše se v americké zprávě, která dále uvádí, že lidovečtí senátoři podali k Ústavnímu soudu stížnost proti pasážím v novele zákona o evidenci charit, diakonií a vzdělávacích zařízení, neboť to podle nich protiřečí Listině základních lidských práv a svobod, v níž se stanoví, že církve a náboženské společnosti zakládají výše uvedené instituce nezávisle na státních úřadech. „Kauza nebyla do konce údobí, pokrytého touto zprávou vyřešena,“ praví zpráva Ministerstva zahraničí USA.

Tato zpráva dále upozorňuje na nedořešené restituce majetku církví a náboženských obcí. Praví se v ní, že „zatímco mnohé židovské restituční nároky byly během let vyřešeny, došlo v řešení nároků katolické církve během údobí, pokrytého touto zprávou, sotva k nějakému pokroku.“ Americká zpráva nicméně dodává, že ačkoliv vláda vrátila většinu majetku, nárokovaného Federací židovských obcí a nalézajícího se ve státní správě, právě tak jako to učinila Praha, jiná města takto přes naléhání vlády nereagovala. Americká zpráva uvádí dva nevyřešené případy v Brně.

Ve zprávě amerického ministerstva zahraničí o stavu náboženské svobody v České republice, se dále praví:

„Když se předchozí sociálně-demokratická vláda dostala roku 1998 k moci, zastavila další restituce majetku jiných než židovských náboženských obcí. Výsledkem je 130 000 nevyřešených pohledávek Katolické církve, z nichž 90 % se týká půdy. Některé z těchto pozemků jsou zemědělská půda a lesy, jež byly konfiskovány státem a předány do vlastnictví obcí nebo soukromých osob. U jiných pozemků jde o lesy spravované státem. Sporná půda nemůže být použita jinak a v důsledku toho  jsou mnohé obce pro vyřešení existující slepé uličky. Snahy o řešení posledních nároků pokračují; během údobí, pokrytého touto zprávou, však nedošlo k měřitelnému pokroku v řešení nároků katolické církve…

V květnu 2007 oznámilo Ministerstvo kultury, že hodlá připravit k parlamentnímu schválení návrh, který by vrátil půdu jednotlivým náboženským řádům a zbývající nároky vyřešil formou finanční náhrady. Do konce údobí, pokrytého touto zprávou, však Ministerstvo kultury takový návrh nepodalo.

V únoru 2007 Nejvyšší soud ČR zrušil rozsudek pražského Městského soudu ze září 2006, podle nějž pražská svatovítská katedrála náleží Římskokatolické církvi, a nikoliv státu. Církev a stát jsou ve sporu o vlastnické právo na katedrálu od roku 1993. Katolická církev tvrdí, že znárodnění katedrály v roce 1954 za komunistické vlády bylo nezákonné a má být anulováno.“

Zprávy amerického ministerstva zahraničí o stavu náboženské svobody ve světě, výslovně v České republice, pak upozorňuje na některé projevy antisemitismu, ze strany „některých prvků obyvatelstva, včetně neonacistických skupin a islámských extremistů.“ Uvádí například neonacistické průvody a vandalizování židovských památníků. Nicméně, praví se ve zprávě, „vláda učinil pozitivní kroky k potírání antisemitismu.“

V závěru zprávy Ministerstva zahraničí USA o stavu náboženské svobody v České republice se uvádí:

„Úředníci americké vlády a velvyslanectví během zmiňovaného údobí zdůrazňovali vládě ČR a náboženským obcím důležitost restitucí nebo spravedlivé a dostatečné kompenzace, pokud vrácení není už možné, v otevřených kauzách, týkajících se majetku, neoprávněně odňatého obětem Holocaustu, Židovské obci a církvím. Velvyslanectví (USA) udržuje úzký kontakt s Prezidentskou kanceláří, s Ministerstvem zahraničí ČR, Ministerstvem kultury ČR, představiteli různých náboženských skupin a nevládními organizacemi (v ČR). Úředníci velvyslanectví se několikrát setkali s představiteli Ministerstva kultury, aby hovořili o zákoně o náboženských registracích, jakož i se zástupci menších náboženských skupin, včetně České obce muslimské, jichž se zákon týká. Konalo se i několik schůzek se zástupci Ministerstva kultury, Římskokatolické církve a Federace židovských obcí o restitučních záležitostech.

(Celé znění zprávy Ministerstva zahraničí USA o stavu náboženské svobody ve světě za rok 2007 si můžete přečíst zde).


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka