Přesun na obsah

Promluva při rozloučení s mistrem Petrem Ebenem

31. 10. 2007

Úvodní slovo

milá paní Ebenová, drazí příbuzní a blízcí, vážení přátelé, pozdravuji vás o slavnosti nad uzavřením života vašeho drahého a milého člověka, křesťana a velikého světoznámého hudebního skladatele pana Petra Ebena.Líbilo se mi prostinké pokorné úmrtní oznámení. Chápu ho jako znamení, že chcete aby taková byla i tato chvíle rozloučení…

Vycházím z naší společné víry, ze slov: Věříme společenství se svatými; tedy s těmi, kdo zemřeli v Pánu. Jsou s námi ve společenství. Pojďme tedy slavit tuto chvíli ve velkém děkování za dary, které vašemu drahému Pán dal, a děkovat za to, čím on pro vás byl a co pro vás znamenal. Moje přítomnost je výrazem vděčnosti jemu jako křesťanu a velkému umělci za to, co pro království Boží vykonal. Ve spojení s Ježíšem zmrtvýchvstalým, jeho i naším Pánem, slavme tuto eucharistii díků spolu s vaším drahým i ve vzájemném společenství, při jeho hudbě, kterou k oslavě Boží skládal… Stůjme tu v prosté víře v život věčný. V tomto duchu zahajme tuto slavnost…

Promluva

Pro nás věřící je tato chvíle - i při bolesti nad ztrátou drahého člověka, vzácným a posvátným okamžikem doprovázení do ráje… Je obrovsky silnou skutečností slyšet slova Písma: „Duše spravedlivých jsou však v Boží ruce a trýzeň smrti se jich nedotkne…po malém utrpení dojdou velikého dobrodiní… ” (srv. Mdr 3,1-10). Jak bychom se neměli radovat z toho, co nyní o vašem drahém bylo řečeno? Nebo číst slova z knihy Zjevení sv. Jana o svatém městu, novém Jeruzalémě, který sestupuje z nebe, či další radostnou skutečnost: „Hle - Boží stan mezi lidmi! Bůh bude s nimi přebývat; oni budou jeho lidem a on - Bůh s nimi bude - jejich Bohem.“ (Zj 20,3). Ježíš říká, jak jsme dnes slyšeli z evangelia: „Otče, chci aby tam, kde jsem já, byli se mnou i ti, které jsi mi dal, aby viděli mou slávu…“ (Jan 17,24). Tato všechna slova platí o vašem zemřelém. Ráj, Bůh mu vychází vstříc…, setkání s Bohem, aby mu dal obydlí jiné, ne vytvořené lidskýma rukama. Na jiném místě Písmo  říká: .."to, co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, a nač člověk nikdy ani nepomyslil, co všechno Bůh připravil těm, kdo ho miluji... Těšte se těmito slovy…Proto vám je připomínám…Myslím, že si nedovedeme ve svých lidských úvahách ovlivněných tímto naším světem, představit si, co Bůh připravil těm, kdo ho milují.

Vy nejbližší můžete potvrdit, že tomu tak u vašeho drahého bylo. Když se nejen odborník zaposlouchává do jeho hudby, může to potvrdit i na základě těch nádherných projevů jeho srdce… Božská hudba… Velice mě oslovuje jiné místo Písma, které říká: „…neboť jejich skutky jdou s nimi(Zj 14,13). A tak si ve své fantazii můžeme představit, že celá krásná hudba vašeho zemřelého vstupuje spolu s ním do ráje. Ano, tak to říká Písmo. Dejme své fantazii ještě prostor a představme si rajské koncerty, které tam zemřelý dává, a ty sbory andělů a spravedlivých, kteří zpívají… Že si to představuji příliš prostě? Dary našeho velkého skladatele Petra Ebena jsou Božími dary, nejen pro nás. Zůstávají taky ke slávě Boží, ale jeho skutky, jeho skladby jdou také s ním… Jeho hudba je také pro ráj… Nepřeháním. Hudba byla jeho životem, jeho láskou. A život lásky jako křesťana – to byl pro něj život hudby. Skutky jeho lásky jdou s ním….

Váš drahý bude ve své hudbě žít i v církvi mezi námi… Vyslovuji vděčnost za vše, co pro Boží království udělal v naší diecézi, za jeho svědectví života i za dědictví jeho hudby, která nám ho i v liturgii bude stále připomínat…

kardinál Miloslav Vlk

Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka