Přesun na obsah

Kardinál Vlk zahájil benefiční Tříkrálový koncert

6. 1. 2008

V sobotu 5. ledna se ve Smetanově síni Obecního domu uskutečnil první ročník Tříkrálového koncertu pořádaný Arcidiecézní charitou Praha. Hosty nejdříve pozdravil prezident charity P. Stanislav Přibyl CSsR., který přiblížil záměr orgnizátorů ustanovit z tohoto koncertu novou tradici. Reagují tím na hlasy mnoho přítomných, přátel charitního díla, kteří se dovolávali ještě jednoho benefičního koncertu kromě již zaběhnutého dušičkového. Do programu začlenili jeden prvek, ke kterému byli inspirováni arcibiskupem Dublinu. Obeslali s pozvánkou na účast na koncertě všechna velvyslanectví. 17 velvyslanců zemí Evropské unie i jiných např. Peru, Mexiko, Maroko atd. poctilo koncert svou přítomností, aby tak ztělesnilo určitým způsobem tři cizince, tři krále. V průvodu byly přineseny vlajky těchto zemí a jako zástupce diplomatického sboru promluvil apoštolský nuncius, arcibiskup Diego Causero. „Cítíme se poctěni přirovnáním ke třem králům. Oni přinesli zlato, kadidlo a myrhu; my bychom rádi vnášeli do společnosti dary lidské důstojnosti, solidarity a porozumění, a tak také došli k jesličkám betlémského dítěte. Ono má skutečná řešení,“ řekl.

Další osobností, která na slavnostním večeru promluvila, byl i známý textař pan Michal Horáček. Hovořil o projektu Arcidiecézní charity Praha v Ugandě jako o velmi prospěšném a inspirativním skutku, i když trochu nezvyklém pro náš suchozemský malý evropský národ: „Dámy a pánové, pocházíte z mnoha zemí, ale svou podporou nemocnice v Buikwe říkáte:  ano, my všichni jsme příbuzní, všichni jsme jedna rodina. A v každé slušné rodině platí, že ti momentálně šťastnější a bohatší pomáhají těm momentálně méně šťastným. Moc vám za to děkuji“.

Kardinál Miloslav Vlk ve svém projevu zdůraznil zejména tu skutečnost, že tříkrálové sbírky dávají snadnou možnost mnoha lidem, věřícím i nevěřícím účinně se podílet na zmenšování utrpení ve světě. To, že koledníky jsou hlavně děti, má i výrazný pedagogický rozměr: „v široké míře tak vychováváme budoucí generace k aktivitě pro druhého člověka“. Zdůraznil, že to je konkrétní odpověď církve na neutěšený stav chování současné mládeže, která je předmětem mnoha postesků. Církev tak „prokazuje společnosti službu závažného významu,“ řekl. Text projevu kardinála Vlka přinášíme v plném znění:

 

Vážení přátelé, vzácní hosté, milí přátelé charity,

Vítám vás všechny na tomto tříkrálovém benefičním koncertu, pořádaném katolickou církví v rámci tříkrálové sbírky, která se v tyto dny prostřednictvím charity konala a ještě koná ve všech diecézích České republiky. Tato sbírka je největší každoroční humanitární akcí katolické církve, konané ve prospěch potřebných lidí, kteří jsou v nouzi či nějak na okraji společnosti a nemohou si sami pomoci. Je to tvář církve obrácená ke světu a znamení, že katolická církev nechce žít jen sama pro sebe, ale že velmi zřetelně vnímá aktuální bolesti a potřeby člověka dnešní doby. Poněvadž církev sama nemá takové materiální a finanční zdroje, aby mohla přímo a bezprostředně pomáhat, snaží se k takovým aktivitám nejen nabádat a vyzývat slovy, ale přímo a konkrétně vtahovat do celostátní akce solidarity co největší počet našich spoluobčanů. Sbírka má nejen velký finanční efekt – v předloňském roce bylo vybráno v celé republice přes 60 milionů korun, které byly rozděleny v jednotlivých diecézích na sociální projekty nejen domácí, ale i v různých částech světa, kde bída, chudoba a těžké sociální podmínky sužují obyvatelstvo, a často zvláště děti. Z domácích projektů je to např. stacionář pro seniory, azylový dům pro osamocené matky aj. v cizině různé rozvojové projekty. V Africe, např. je pro nemocnici, kterou charita i s vaší pomoci postavila, potřeba zakoupit rentgen. Velmi zdařilá je velká akce charity adopce na dálku. V zahraničí, zvl. v Indii a v Africe, podporuje více než 15 tisíc dětí, aby mohly získat přistup ke vzdělání. Tohle jen náznakem konkrétní ukázky akcí, které jsou z této sbírky financovány…

Tyto aktivity se však nedají vyjádřit jen penězi. Mají veliký společenský dopad: církev tu organizuje rozsáhlou akci solidarity, a tak dává možnost mnoha našim spoluobčanům se do solidarity zapojit. Do aktivity jsme strhli i mládež z polské katovické arcidiecéze, která nám každoročně pomáhá. Pro společnost je velice důležité vytváření a rozvoj mezilidských vztahů, zvláště solidarity s druhým člověkem. Akci provádějí především děti za doprovodu dospělých, a tak v široké míře vychováváme budoucí generaci k aktivitě pro druhého člověka, který potřebuje pomoci. Při stavu mládeže, zvláště školní mládeže u nás tu církev prokazuje společnosti službu důležitého významu.

A proč sbírka nese název tříkrálová? V evangeliu se čte o tom, že do Betléma přišli pozdravit narozeného Ježíše tři králové, či lidé vědy, astronomové z daleké Mezopotámie a přinesli Kristu své dary. Tato zvláštní biblická událost byla inspirací třikrálové sbírky: my také chceme Kristu přinést dary. On totiž řekl: co jste udělali pro jednoho z mých nejpotřebnějších bratří a sester, to jste udělali pro mne. To je tedy Boží impuls této akce solidarity. Evangelium je i dnes konkrétní a aktuální inspirací pro život…

5.1.08.                                                                 Kardinál Miloslav Vlk


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka