Přesun na obsah

Kázání při bohoslužbě na zahájení 1100. výročí narození sv. Václava

23. 1. 2008

Přivítání

Drazí spolubratři biskupové, vítám vás ve Svatováclavské kapli pražské katedrály, na tomto posvátném místě nejen pro pražskou arcidiecézi, ale i pro celou českou církev. Vítám vás u hrobu sv. Václava, před jeho posvátnou relikvií. Touto společnou slavnostní bohoslužbou zahajujeme Svatováclavský rok – 1100 let od narození sv. Václava. Z nejistých údajů o jeho narození – léta 907-909, jsme vybrali pravděpodobný rok jeho narození, rok 908, protože se shoduje s osmičkovým výročím úmrtí Karla IV., 1378 (630 let), stavitele této katedrály, a s dalšími výročími jeho slavných činů (univerzita, Nové Město). Svatováclavská tradice, kterou Karel IV. rozvinul, není jen záležitostí církve, ale i věcí národní. Takové slavení může přispět k prohloubení naší víry, k návratu ke kořenům víry i k přiblížení církve a společnosti.

Na začátku dnešního slavení udělejme první krok v duchu Václavově, pro něhož bylo smíření a odpuštění důležitým životním postojem. Litujme všech svých hříchů…

 

Homilie

Žádný křesťan nežije sám pro sebe. Bůh nás stvořil dle svého obrazu ke společenství a Ježíš přišel a tuto identitu člověka obnovil a prohloubil – a vytvořil pro člověka společenství – církev. I před Bohem stojíme jako společenství. Společenství církve není jen něco abstraktního, konkretizuje, aktualizuje se zvláště v menších společenstvích, v diecézích, ve společenství jednoho národa. A rozvíjí se i v čase, v dějinách. Duchovní dějiny našeho národa jsou výrazem společenství církve, přítomné v našem národě, v naší kultuře. Naši světci tvoří s námi toto společenství české církve. Postavami světců jsou naše dějiny posety. Zcela na začátku – sv. Cyril a Metoděj. Do základů české státnosti prolili svou krev mučedníci: sv. Ludmila a sv. Václav. Václav zaujímá v našich duchovních dějinách zvláštní místo: je světec-mučedník a kníže-vládce. V jeho osobě panovníka bylo křesťanství od začátku úzce, nerozlučitelně spojeno se životem národa. Jinému velikému panovníkovi, hlubokému a zbožnému křesťanovi, císaři Karlu IV., největšímu Čechovi, byla tato světecká postava tak blízká, že kolem ni rozvinul tradici, svatováclavskou tradici, vyrůstající z kořenů křesťanské víry a prolínající se celými našimi dějinami. Sv. Václav – hlavní patron naší vlasti.

Životy světců jsou příklady uskutečňovaného, žitého evangelia v nejrůznějších životních okolnostech: jako vládce, jako babička, která vychovává vnuka, jako biskup, jako žena a manželka v rodině, atd. Své svědectví o evangeliu nežijí pro sebe, ale žijí ho před druhými a pro druhé. Tento moment jejich života je pro nás nesmírně aktuální. Znamení doby a výzvy papežů lze shrnou do slov: nová evangelizace, znovu evangelizovat kulturu a společnost, ve které žijeme, přinášet jí evangelium. Ano, žili v jiných kulturních podmínkách, ale princip života z evangelia nestárne, je stále aktuální…

O životě Václavově máme velkou řadu legend, tj. tehdejšího způsobu historiografie. Jsou o něm zprávy v soudobých kronikách, ve Velislavově bibli, tady na stěnách kaple. Tyto prameny ukazují zvláště jeho cítění s druhými, s chudými, ohroženými, prostě lásku k člověku, který je v nouzi. Dovedl se pro ně nasadit, dovedl sloužit bez ohledu na své panovnické postavení. Tím svědčil o křesťanství před svými pohanskými současníky. Tento jeho životní styl je inspirativní. Duchovní charakter postavy sv. Václava oslovil v minulém století např. Franze Kafku. Poslechněte si, co říká: „Já pražský nevěřící Žid stal jsem se věřícím a změnil jsem svůj světový názor. Svatý Václav, plod ducha doby a výraz naděje 10. století v Čechách, je také můj svatý Václav a projev mé víry jakožto věřícího Žida, který je otevřen křesťanství Františka z Assisi a svatého Václava, jimž oběma děkuji za víru v budoucí posmrtný život…“ (K. Vrána: Svatý Václav). Týden před svou smrtí napsal Karel Čapek tyto řádky: „Mám před sebou knížečku, jmenuje se Good King Wenceslaus … a obsahuje vánoční hru, kterou napsal pan Cloyd Head. Teď o vánocích se po celém anglosaském světě bude zpívat koleda o dobrém králi Václavovi… I když nechceme, půjdeme s jinými lidmi a národy po hřejivých stopách, jež zanechal ve sněhu dobrý kníže Václav…“

Jak sv. Václav vstupoval u nás do kultury, lze vidět u Alše, Myslbeka, Tomana a dalších. Svatováclavská tradice – i když byla v minulosti často překrytá jinými tradicemi – zůstává živá, je spojena s postavou Karla IV., a je proto možné nacházet cesty k tomu, aby tato tradice mohla nabízet i dnešnímu člověku, který mnohdy hledá alternativní životní styl, nové možnosti životního stylu.

V naší současnosti jsou náznaky vývoje nového vztahu mezi církví a společností, církví a státem a sv. Václav i Karel IV. mohou být ikonami, vzory, které budou v tom nejlepším slova smyslu posilovat tyto snahy. Svatováclavská tradice může v tomto procesu sehrát důležitou roli. Národní pouť ve Staré Boleslavi se stává do určité míry opravdu národní. Svatováclavské lebce se dostalo ze strany státu důstojné pocty: byla převezena z pražské katedrály presidentským autem, za doprovodu policie Hradní stráže, za účast veřejných činitelů na slavnosti. Televizní i rozhlasový přenos slavnostní bohoslužby do celého národa umožňuje širokou účast. A naopak i církev bude mít možnost – jak jsem mluvil s rektorem Univerzity Karlovy – spolupracovat na univerzitních oslavách Karla IV. Na krásném goblénu v čele velké auly Karolína je znázorněn zakladatel univerzity Karel IV., jak klečí před sv. Václavem a odevzdává mu svitek zakládací listiny univerzity. Tento obraz je také na velké pečeti Univerzity Karlovy.

Připravuje se i výstava korunovačních klenotů, uložených zde ve Svatováclavské kapli. Spolu s nimi se vystavují některé předměty související s osobou sv. Václava. Možná řeknete, že jsou to vnější věci, ale mohou se stát příležitostí ke spolupráci církve a státu. Ano, sv. Václav i dnes spojuje. Stačí jako kontrast připomenout miléniové oslavy smrti sv. Václava v r. 1929, nepřátelské napětí mezi církví a státem při jejich přípravách…

Těchto pár poznámek, které jsem tu přednesl, ospravedlňuje, abychom tento rok společně slavili opravdu jako svatováclavský rok. Když se letos ve všech 69 kostelích a kaplích sv. Václava v pražské arcidiecézi slavnostně připomene náš světec, jistě tím vzroste radost z naší slavné minulosti a posílí se víra a naděje do budoucnosti, vyjadřovaná hymnou "sv. Václave, nedej zahynouti nám ni budoucím", která se jako modlitba za náš národ po staletích k nebi vznášela.

Kardinál Miloslav Vlk


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka