Přesun na obsah

K úmrtí Chiary Lubichové

17. 3. 2008

Ve svých rozhovorech na rozloučenou utěšoval Ježíš apoštoly, že je nenechá jako sirotky, ale že se opět vrátí (srov. J 14,18). A hlavně slíbil poslat jim jiného Utěšitele, pomocníka, aby s nimi zůstával - Ducha pravdy (srov. J 14,15), který by je vždy znovu uváděl do celé pravdy. Duch svatý v církvi zůstává v celých jejích dějinách a působí především ve svátostech. Církev je uskutečňuje jeho mocí. Duch svatý však v církvi působí i mnoha dalšími způsoby. Jan Pavel II. ve svém apoštolském listě pro přípravu Velkého jubilea Novo millenio ineunte vyzýval křesťany, aby „dnes znovu objevili působení Ducha svatého v církvi Boží“. Je třeba se dobře dívat kolem sebe, abychom si všimli jeho působení. Není to tak těžké. Duch svatý trvale působí v církvi skrze charismata, která v celých dějinách sesílá.

Ve středověku to byla charismata pro obnovu církve – vznikaly velké řády a kongregace. Dnes jsou to nová církevní hnutí, kterých je v současnosti v církvi více než 150. Vzpomeňme jen na velkou charismatickou postavu Matky Terezy z Kalkaty, její sestry a její veliké světové dílo.

Z nových církevních hnutí je asi největší světově rozšířené Dílo Mariino, hnutí fokoláre, které se v roku 1943 zrodilo ze života právě zemřelé Chiary Lubichové. Je to v zásadě laické duchovní hnutí. Jeho charisma je spiritualita jednoty, kterou žijí nejen laici, ale i kněží, řeholníci, řeholnice, ano, i biskupové. Jeho východiskem bylo žít slovo Boží, udělat s ním zkušenost a svědčit o něm svým životem. Hnutí se rozšířilo nejprve v Itálii, pak v Evropě a nakonec přeskočilo i za oceán. V 60. letech minulého století překročilo hranice katolické církve a začalo se šířit i do protestantských církví. Dnes žije ve všech velkých konfesích. Chiara měla zvláště čilé vztahy s pravoslavnou církví i úzký osobní kontakt především s patriarchou Bartolomějem I. Ano, ve smyslu Ježíšovy velekněžské modlitby „aby všichni jedno byli“ (J 17,21) po roce 1977, kdy Chiara obdržela světovou Templetonovu cenu za spiritualitu, která přispěla k rozvoji mezináboženského dialogu, se hnutí začalo intenzivněji šířit i do velkých světových náboženství. Postupně následoval krok rozšíření i do pouze laicky formované společnosti.

Jednota, která je jádrem spirituality hnutí fokoláre a za kterou se Ježíš před svou smrtí modlil (viz J 17), znamená také dialog. A tak se v Díle Mariině rozvíjí dialog nejen mezi křesťanskými církvemi, ale i dialog zvláště s muslimy. Chiara přednášela o své životní náboženské zkušenosti ve velké mešitě afroamerických muslimů ve Washingtonu, přednášela i 12 tisícům přívrženců buddhistického hnutí rišo-kosei-kai v Tokiu a na dalších velkých fórech.

Hnutí se postupně rozvinulo do 18 „větví“ a je přítomno ve 182 zemích. Jeho „nejinternější“ členové, muži i ženy, kteří skládají evangelní sliby, žijí v 89 stálých „centrech“ života, která se nazývají fokoláre. V nich žijí minutu po minutě evangelní jednotu, která přináší naplnění Ježíšových slov: “Kde jsou dva nebo tři v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich“ (Mt 18,20). Kromě toho má Hnutí po světě přes 60 center Mariapoli, kde se formují lidé v duchu této spirituality. Z charismatu vyrostla i určitá teologická škola Abba, která letos založila dokonce svou univerzitu Sofia. Je již schválena vatikánskou kongregací pro univerzity a na podzim začne svou činnost.

Důležitými centry života z Chiářina charismatu jsou Citadely – městečka, která jsou vzorovým společenstvím každodenního běžného života, kde žijí, pracují a podnikají lidé v duchu této spirituality. Zvláště známá je mezinárodní Citadela Loppiano u Florencie, kde průměrný počet obyvatel je 900.

Duch jednoty proniká pak i mimo oblast náboženství, do světa ekonomie, umění, politiky, sportu atd. Tak vznikla např. „ekonomie společenství“, což je forma „byznysu“, který nepracuje pouze na principu největšího zisku, ale svůj zisk dělí na tři části: jednu pro formaci „nových lidí“, kteří by mysleli a pracovali v duchu evangelia, druhou část dávají chudým a třetí na rozvoj podniku. Není to jen utopie, ale tímto způsobem se dnes úspěšně rozvíjí už 750 podniků ve světě. Na ekonomických fakultách se tímto projektem a jeho praxí zabývá 140 disertačních prací.

Z níže připojeného přehledu struktury a činnosti by se mohlo zdát, že Chiara Lubichová byla mimořádně schopná manažerka, která postupně programově rozvinula rozsáhlý systém světového Díla. Ale to je veliký omyl. Ona sama mnohokrát hovořila o tom, jak celé toto členité Dílo rostlo pod jejíma rukama „neplánovitě“, takže ona sama i ti, kteří byli aktivními „aktéry“ hnutí, vyprávějí s úžasem o tom, jak Duch svatý z jejich života rozvíjel toto široké spektrum. Napřed rostl život a ten si pak postupně žádal i jistou strukturu.

Dne 7. prosince 1943 Chiara Lubichová zasvětila svůj život Bohu a se svými přítelkyněmi začala tehdy, za války, když padaly na Trident bomby, žít konkrétně a věrně slova evangelia, tak, jak jim rozuměla. Chiara a její přítelkyně hledaly, co je pro ně vůle Boží, a objevily Boha – lásku. Zvlášť za vlastní přijaly Ježíšovo „největší“, „své“ přikázání lásky „milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás…“ (J 13,34). Hned je začaly uskutečňovat. Tento způsob života mezi nimi vytvořil společenství, ve kterém objevily naplněný Ježíšův příslib „kde jsou dva nebo tři…“. Aby Ježíšovo přikázání žily co nejvěrněji, ptaly se, kdy Ježíš nejvíce miloval. Dověděly se, že to bylo tehdy, když na kříži volal: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil“ (Mk 15,34). A tak si zvolily Ježíše ukřižovaného a opuštěného za svého snoubence. Chiara byla se svými přítelkyněmi přesvědčena, že v rozvoji dalších bodů spirituality (dnes je jich 12) a dalších aspektů života bylo důležité světlo Ježíše zmrtvýchvstalého uprostřed nich, v jejich jednotě, které přinášel Duch svatý v jejich srdci, na kterého byly věrně pozorné. Papežové, kteří se s hnutím podrobně seznámili a osobně setkali, znovu a znovu ve svých projevech neváhali označit Dílo za dar prozřetelnosti Ducha svatého, za pravé charisma pro obnovu církve. Proto už od Jana XXIII. dostávala spiritualita v různých formách schválení.

V průběhu skoro dvaceti let jsme se spolu se skoro 200 katolickými biskupy a dlouhou řadou nekatolických biskupů, kteří žijí tuto spiritualitu a každoročně se scházejí na svých setkáních, setkávali s papeži, kteří znali náš život a povzbuzovali nás, abychom šli kupředu. Tato „větev“ biskupů má pro svůj život „pravidla“ schválená Vatikánem. Celkově jsme v kontaktu s asi 1200 biskupy, kteří tuto spiritualitu nějak přijímají za svou (kromě toho asi 200 biskupů jiných křesťanských církví). Po smrti cášského biskupa Klause Hemmerleho v roce 1994 jsem se stal jejich moderátorem, a proto jsem byl v častém kontaktu s papeži i ve velmi blízkém osobním kontaktu se zakladatelkou hnutí fokoláre, zvláště při výročních setkáních biskupů. Mohu dosvědčit, že Chiara Lubichová, která v uplynulých dnech odešla do ráje, byla opravdu ženou vedenou Duchem svatým a nositelkou pravého charismatu. Rozsáhlé světové Dílo o tom vydává svědectví. Jinak něco takového není vysvětlitelné.

Kardinál Miloslav Vlk

 

Heslovitě o Díle Mariině:

Cíl: Přispívat ke všeobecnému bratrství a budovat jednotu velké lidské rodiny, na základě Ježíšovy modlitby „aby všichni byli jedno“ (Jan 17,21). Realizuje se prostřednictvím dialogů:

uvnitř katolické církve

s křesťany jiných církví a církevních komunit

s příslušníky jiných náboženství

s lidmi s nenáboženským přesvědčením

 

Rozšíření:

Ve 182 zemí, v 89 zemích jsou stálá centra, fokolare: Evropa (29), Afrika (25), Amerika (19), Asie (13), Oceanie (3)

Počet členů:

členové: 141.400

 • adherenti a sympatizující: 2.115.000

z nich:

 • asi 50.000 z více než 350 církví a církevních komunit.
 • více než 30.000 z jiných náboženství – židi, muslimové, buddhisté, hinduisté
 • více než 70.000 přátel nenáboženského přesvědčení.

Organizace hnutí:

v čele: prezidentka, dále spoluprezident. Rada, kterou tvoří zodpovědní za všeobecné aspekty života, za územní oblasti a za tzv. větve.

 

Hnutí má 18 větví:

 • 2 sekce: fokolaríni a fokolarínky – jsou “nosnou strukturou” Díla
 • 10 odvětví
 • 6 hnutí širokého záběru: Nové rodiny, Nové lidstvo, Farní hnutí, Diecézní hnutí, Mladí za sjednocený svět, Chlapci a děvčata za jednotu.

Hnutí je územně rozděleno do 90 zón.

 

Další rozvoj:

Kultura: “Škola Abba” – Centrum interdisciplinárních studií, vznik v roce 1990. Jeho cílem je zkoumání doktrinálního rozměru charismatu jednoty. Od roku 1998 je do těchto studií zapojeno 350 docentů a odborníků z různých zemí. Nyní je založena univerzita Sofia.

Politika: “Politické hnutí jednoty ” přijímá bratrství coby politickou kategorii, je rozšířené v evropských zemích, zvláště v Itálii, v Latinské Americe..

Ekonomie: “Ekonomika společenství ” – zrod: 1991. 750 podniků, 140 disertačních prací na toto téma.

 

Vydavatelská činnost:

 • “Città Nuova”, italské vydavatelství s více než 85 tituly ročně;
 • 25 vydavatelství v ostatních zemí, více než 215 titulů ročně;
 • “Città Nuova” (Nové město), čtrnáctideník v italštině; 37 vydání v jiných zemích ve 22 jazycích;
 • “Nové lidstvo”, kulturní dvouměsíčník
 • “Gen’s” a “Jednota a charismata”: revue pro kněze a řeholníky, dvouměsíčník v různých jazycích;
 • Ekonomie společenství”. Nová kultura, čtyřměsíční periodikum;
 • “Slovo života”, měsíční letáček s duchovně teologickým komentářem na jednu větu z Písma pro uskutečňování v běžném životě uveřejňovaný v 96 jazycích ve více než 2 milionech exemplářích, šířený měsíčně také rozhlasem, televizí a internetem
 • Oficiální mezinárodní webowá stránka : www.focolare.org a 24 národních webových stránek

Formační struktury a rozšiřování:

 • 35 citadel:
 • Rakousko, Belgie, Česko, Chorvatsko, Francie, Německo /3/ Velká Britanie, Irsko, Itálie,Holandsko, Polsko, Portugalsko, Španělsko /2/, Švýcarsko /2/, Korea, Filipiny, Pakistán, Thajsko Kamerun, Pobřeží slonoviny, Keňa, Mexiko, USA, Argentina (3), Brazílie (3), Venezuela, Australie. Nejrozvinutější s mezinárodním charakterem je Loppiano ve Val d´Arno u Florencie s průměrným počtem 900 obyvatel ze 70 národů.
 • 63 Center Mariapoli

Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka