Přesun na obsah

Duch Páně nade mnou

21. 3. 2008

Drazí spolubratři v biskupské, kněžské a jáhenské službě! Drazí bratři a sestry!

Když jsem tak meditoval nad tou dnešní slavností a jejími liturgickými texty, které při ní čteme, tak jsem byl mimořádně osloven a překvapen tím, že snad každá z těch částí liturgie mluví o jednom základním tématu. Nevšiml jsem si nikdy, že nějaká liturgická slavnost má tak silně vyjádřenou základní myšlenku, to základní tajemství, jako při této slavnosti. Když si vezmeme ty texty od začátku, od té první antifony ke vstupu, přes oraci, kterou jsem se modlil, přes všechna ta čtení, která jste slyšeli, i žalm, verš k evangeliu i evangelium samotné a prefaci, je tam základní slovo, které se stále opakuje a nám jakoby se vtiskuje do srdce pro tuto slavnost, a to je: „Duch Páně nade mnou, proto mne pomazal“!

To je základní tajemství dnešní slavnosti, slavnosti kněžství, slavnosti svěcení olejů. Až budeme společně světit oleje, všimněte si, že v každé té oraci svěcení je zmíněn právě Duch svatý. Při přípravě na dnešní slavnost jsem si vzpomněl na papeže Jana Pavla II. Když psal svůj apoštolský list k miléniu 2000, tak v jedné části napsal velmi silnou výzvu pro křesťany: „je nutné znovu objevit působení Ducha svatého v církvi Boží dnes“.

Při meditaci nad těmi texty jsem si řekl, že to je výzva i pro nás, tady a dnes, k našemu slavení, abychom tuto slavnost živě prožili a živě slavili právě v této hluboké skutečnosti, která někdy možná uniká ve světě, který nás obklopuje, naší pozornosti, našemu vědomí. Ta skutečnost je: „Duch Páně je nade mnou, proto mě pomazal a poslal zvěstovat radostnou zvěst chudým“.

To platí a zaznívá dnes nad touto slavností a řekl bych nad hlavou každého z nás kněží a nad celým tímto shromážděním, protože v dnešní prefaci je zmíněno i křestní kněžství vás, věřících. Skrze Ducha svatého tedy máme podíl na kněžství Velekněze Ježíše Krista. Právě o Ježíši Kristu mluví to slovo proroka Izaiáše, které v hluboké minulosti vyvoleného národa zaznělo poprvé: “Duch Páně nade mnou, proto mne pomazal!“ a o něm především platí. Ježíš Kristus v síle a moci Ducha svatého přichází na svět. Narodil se z Panny Marie v Duchu svatém, v síle Ducha svatého. Když veřejně vystoupil u Jordánu, sestoupil na něj Duch svatý v podobě holubice. A Ježíš se k této obrovské skutečnosti přihlásil ve svém prvním veřejném vystoupení v Nazaretě, jak jsme o tom četli v evangeliu, řekl jasně: „Duch Páně nade mnou... Dnes se naplnilo toto slovo.“ Ježíš Kristus přichází a přináší všechny božské dary v moci Ducha svatého.

V prefaci, kterou budeme zpívat, je velice pěkně spojeno, že na tomto daru Ducha svatého, kterým byl Ježíš pomazán, máme účast také my, my všichni kněží. Tato skutečnost mi dnes zní zvláště a mimořádně silně v dnešním dobovém kontextu, kdy v tomto světě plném tolika stínů panuje duch lidský. Vlastně, co říkám, mnohdy duch zla. Globálně duch člověka, duch zla. My v tomto světe žijeme a někdy na nás tyto stíny padají a jakoby překrývají tu skutečnost, která do světa v Ježíši Kristu vstoupila, totiž: „Duch Páně nade mnou“.

Tato slavnost je tedy v tomto dobovém kontextu úžasnou výzvou, abychom si to zřetelně uvědomovali, abychom si uvědomili svou kněžskou a svou křesťanskou identitu, totiž: „Duch Páně nade mnou“! Mnohdy možná podléháme depresím nebo smutku nebo beznaději, když se kolem sebe díváme a pozorujeme ty stíny a to zlo kolem nás, jako bychom ztráceli naději. A právě do této skutečnosti a do tohoto světa je řečeno: „Duch Páně nade mnou“! V této slavnosti zní: „Znovu objevit působení Ducha svatého v církvi Boží dnes“. A to nás naplňuje silnou nadějí v noci světa.

Duch svatý působí všechny svátosti, které se v církvi udílejí, Duch Páně je tady přítomen.Ty oleje, které posvětíme a které se rozlijí do celé diecéze, v Duchu svatém, to jsou nástroje Ducha svatého, kterými Duch svatý dnes působí. Tyto úžasné a silné skutečnosti je zapotřebí vidět. Já bych si přál, abychom si my, kněží byli toho vědomi a nepodnikali ve svých farnostech jako soukromníci, ale abychom působili opravdu v Duchu svatém a znovu a znovu se k němu obraceli, jemu otevírali své srdce. „Duch Páně nade mnou“ ať zní každým dnem v našem kněžským životě. „Duch Páně nade mnou a proto mě pomazal“! Ať z této slavnosti a z tohoto hlubokého vědomí vyroste naše silná víra, silná naděje, když stojíme tváří tvář těm skutečnostem, o kterých jsem se zmínil. Silná naděje, že silnější než všechno zlo a stíny je ten, který přišel, aby proměňoval svět. A my jeho nástroje ve skutečnosti máme v rukou. To co říkám není přehnané, je to skutečnost, které je třeba se dotknout, kterou je třeba znovu a znovu prožít, do které je třeba se znovu a znovu vnořovat, aby tato skutečnost zářila na našem životě a na naší tváři, aby ty plody Ducha, které zmínil sv. Pavel v 5. kapitole listu Galaťanům, jsme nesli, do světa a rozsévali je i za hranice víry, za hranice naší církve.

Duch Páně přišel, aby tento svět proměnil. „Sešli svého Ducha a znovu obnov tvář země“! Vybírá si k tomu některé osoby jako své velké nástroje např. papeže Jana Pavla II., Matku Terezu, nebo právě zemřelou Chiaru Lubichovou. Jejich život je velkým dílem Ducha svatého.

Toto je silné poselství dnešní slavnosti. Budu mít mši svatou za každého z vás kněží, za to, aby právě tato skutečnost se v nás rozezněla a působila, abychom my ji neblokovali, abychom nestavěli toto světlo, tento plamen pod nádobu. Aby naopak na naší bytosti a na našem životě toto světlo zářilo a rozsvěcovalo temnotu světa. Za to budu prosit. Proste také za sebe navzájem se mnou. Prosme za celou církev, za naše farnosti, aby tento Duch Páně obnovoval tvář naší diecéze, obnovoval tvář farností. To ať je společný úmysl při této tak veliké slavnosti, kterou slavíme. Pán sám nám to vkládá do rukou. V tomto duchu slavme!

Liturgická konstituce říká, že když se v církvi slaví, tak se skutečnosti, které slavíme, zpřítomňují. Dej Bůh, aby to co slavíme, bylo silně zpřítomněno dnes v této slavnosti,v našem životě a v naší diecézi, v celé církvi! To je moje přání a vás zvu, abyste sdíleli se mnou toto přání, tuto touhu, tuto prosbu k našemu Veleknězi pomazanému Duchem svatým. Aby z tohoto místa stoupala prosba: „Sešli znovu svého Ducha a obnov tvář země“!

Ať se to stane! Amen.

Kardinál Miloslav Vlk


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka