Přesun na obsah

"Už nežiji já, ale žije ve mně Kristus"

28. 6. 2008

Papež Benedikt XVI. při příležitosti dvoutisícího výročí narození apoštola národů vyhlašuje rok sv. Pavla, který se slaví od 29. června letošního roku do 29. června roku příštího. V den svátku sv. Petra a Pavla zahajuje papež tento rok v basilice sv. Pavla za hradbami v Římě, kde jsou uloženy apoštolovy ostatky. Také ve všech diecézích na celém světě, v basilikách a na poutních nebo památných místech sv. Pavla biskupové a kněží slavnostně vstupují do roku sv. Pavla. Už minulý týden kardinál Walter Kasper vyhlásil začátek svatopavelského roku v Turecku při návštěvě Tarsu, Antiochie a Efesu. Také v Sýrii v Damašku letos konají křesťané velikou slavnost na počest sv. Pavla. Všichni se snaží přiblížit si nějakým způsobem osobu sv. Pavla. (Například Německá biskupská konference zřídila k tomuto roku svatopavelskou internetovou stránku - www.dbk-paulusjahr.de, kde lze najít nejrůznější informace a inspirace...)

Při zveřejnění svého úmyslu vyhlásit svatopavelský rok loni v předvečer svátku svatých apoštolů dal papež určité náměty k jeho slavení. Během celého roku, jak řekl, se mají konat různé pastorační akce „inspirované postavou a texty sv. Pavla“, poutě do kostelů zasvěcených sv. Pavlu a do dalších památných míst doma i v cizině. Tyto aktivity budou doprovázeny papežovým darem plnomocných odpustků, které lze získat za obvyklých podmínek. Jsou vyhlášeny v diecézních oběžnících. Dále papež vybídl k tomu, aby se v tomto roce konaly semináře a studijní dny věnované textům sv. Pavla, listům, které mají podle počtu kapitol stejný rozsah jako všechna evangelia dohromady. Pavlovo evangelium, jak on své učení nazýval, si zaslouží, aby bylo rozvinuto v biblických hodinách, společnou četbou i studiem.

Pavlova misijní činnost na počátku církve je nezměrná a stojí za pečlivou pozornost. Žádný z Kristových apoštolů nevykonal tak rozsáhlou evangelizační činnost. Hlásáním evangelia zakládal církevní obce v celé Malé Asii a ve středomoří, zanechával jim v čele biskupy a starší. Ležela mu na srdci jejich jednota a svornost (srov. 1 Kor 1,10). Apoštolova postava a dílo má také ekumenický rozměr a je vhodné, abychom tento rok slavili ekumenicky.

Svatopavelský rok má být inspirován jeho „postavou“, řekl papež. Apoštol a jeho životní osudy jsou stejně výmluvné jako jeho spisy. Mluví v nich Bůh. Ten, aby uskutečnil své plány, si kromě apoštolů, kteří byli rybáři, vyvolil i vzdělaného a horlivého farizeje. Z krutého pronásledovatele křesťanů se stal rázem horlivý hlasatel evangelia, apoštol národů a apoštol pohanů.

Ve svých listech Pavel naznačuje, že setkání se Zmrtvýchvstalým u Damašku pro něj znamenalo zjevení toho, kdo Ježíš je, i zjevení jeho učení (srov. Gal 1,12 ad.)... To poznal pronikavým způsobem v úžasné obdivuhodné hloubce stejnou mocí jako ostatní apoštolové při seslání Ducha svatého o letnicích. Snad u žádného z apoštolů se nevidí tak jasně osobní víra a úzký vztah ke Kristu jako u Pavla v jeho listech. V dopise Galaťanům volá: „Už nežiji já, ale žije ve mně Kristus“. (Gal 2,19 srov. i Fil 1,21) A do Korinta píše: „Rozhodl jsem se, že mezi vámi nebudu znát nic než Ježíše Krista, a to Krista ukřižovaného“ (1 Kor 2,2). Svým posluchačům zdůrazňuje, že nehlásá sebe, ale slovo Boží, jímž jeho zvěstování skutečně je (srov. 1 Sol 2,13) Římanům o tom napsal: „Evangelium je moc Boží ke spáse pro každého, kdo věří“ (Ř 1,16). Když slavil eucharistii v malých společenstvích po domech, pochopil v Duchu svatém, že toto společenství shromážděné v Kristu zmrtvýchvstalém a slavící eucharistii je samo mystickým tělem Kristovým (srov. 1 Kor 12,27).

Pavlovo evangelium silně formovalo víru mezi pohany a stalo se základní linií církve a křesťanství. S ostatními apoštoly a věřícími v Jeruzalémě a Palestině byl v úzkém bratrském kontaktu, takže z této jednoty pak vyrostla universální církev, jak je to naznačeno společnou prací apoštolů Petra a Pavla v Římě, kde oba našli svou mučednickou smrt.

Kardinál Miloslav Vlk


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka