Přesun na obsah

Post Sydney

28. 7. 2008

V tyto dny se vracejí mladí lidé z XXIII. Světového dne mládeže v australském Sydney s jedinečnými zážitky ze setkání se Svatým Otcem, vracejí se s jeho silnými povzbudivými slovy v srdci, posilnění živým svědectvím víry svých mladých přátel z různých koutů světa, s novými přátelstvími i s novými velkými předsevzetími.

Když papež mluvil v letadle na cestě do Austrálie s novináři a odpovídal na otázku po náplni Světového dne mládeže, připomněl základní „slogan“ těch dnů: „Až na vás sestoupí Duch svatý, budete mi svědky…“ (Sk 1,8). A pokračoval: „Chci soustředit své poselství právě na tuto skutečnost“. Tu větu pak rozváděl: „Duch svatý působí ve stvoření“, ... „Duch svatý je ´Stvořitel´“ ... (na tom postavil svůj výklad o vztahu k přírodě, o ekologii).

Duch svatý je Duch Kristův. Vede nás tedy do společenství s Kristem. Společenství církve, communio – to je v době pokoncilní jedno z nejaktuálnějších témat obnovy církve. Živá, účinná a působivá přítomnost Ježíšova uprostřed církve, uprostřed společenství – to je veliké téma nejen liturgické konstituce II. vatikánského koncilu, ale i konstituce o církvi a dalších. Obnova a uskutečňování tohoto společenství s Kristem uprostřed nás nejsou možné bez Ducha svatého. Život z víry u mladých lidí se neobejde bez společenství. Je jejich touhou, kterou žijí. Často v rozmluvách o problémech společenství si postesknou, že se jim nedaří udržet společenství živé. A tady je „funkce“ Ducha svatého nepostradatelná. Duch svatý, rozlitý do našich srdcí jako vzájemná láska, je poutem společenství. Teologové nazývají někdy Ducha svatého „Bůh neznámý“ a narážejí na to, že v praxi zbožnosti je v církvi Duch svatý málo vnímán. Dnešní doba je poznamenána aktivismem. Při zdůrazňování misijního poslání každého křesťana je proto velice nutné zajistit, aby misijní a apoštolská činnost nebyla jen aktivismem. A proto ze všech těchto důvodů je téma „Duch svatý“ nesmírně aktuální. Vigilie se svědectvími a modlitbami za dary Ducha svatého na Světovém dnu mládeže byla opravdu hluboká a krásná.

A když papež mluvil o tom, co očekává od Světového dne, řekl mimo jiné, že tato obrovská realita „dá novou sílu církvi“, a vyslovil naději, že „Světový den bude pokračovat“, že „bude ´formulí´ pro budoucnost“. Při těchto papežových slovech se mi vybavila věta z apoštolského listu Jana Pavla II. Tertio millennio adveniente k přípravě na jubilejní rok 2000, kde papež stanoví jako program pro třetí tisíciletí: znovuobjevit působení Ducha svatého v dnešní církvi.

Sloganovité vyjádření papežových očekávání, že Duch sv. „bude formulí pro budoucnost“ znamená právě požadavek trvale objevovat přítomnost Ducha svatého v církvi na každém kroku. Znamená také, že společenství, která mladí vytvářejí, potřebují mít Krista ve svém středu, a k tomu vede – jak řekl papež – Duch svatý. Někteří mladí lidé ve svých interview vyslovili obavy, aby ty krásné skutečnosti neskončily odezněním Světového dne, ale aby zůstaly v životě církve. Z toho všeho, co se událo v Sydney, vyplývá nutnost přijmout výzvu Jana Pavla II: znovuobjevovat (přítomnost a) působení Ducha svatého v dnešní církvi. Papež Benedikt sám naznačil některé cesty. Je trvalým úkolem všech kazatelů připomínat a stále upozorňovat na to, že vše, co se v církvi, v liturgii, v jejím životě z víry děje, je působeno a provázeno Duchem svatým. Konstituce II. vatikánského koncilu o posvátné liturgii říká: „...když někdo křtí, křtí sám Kristus“ (7 čl.). Čili udílení svátostí koná Kristus mocí Ducha svatého. S tímto vědomím bychom se měli naučit přijímat svátosti.

Nejzřetelněji tyto skutečnosti prožíváme při slavení eucharistie, kterou koná velekněz Kristus spolu se shromážděnou církví. Kolikrát se při eucharistické liturgii připomíná: Pán s vámi! Před proměňováním při vzkládání rukou nad dary svolává celebrant Ducha svatého, aby on proměnil přinesené dary. A po proměňování se modlí: „a nás všechny, kdo přijímáme jeho tělo a krev, naplň jeho svatým Duchem…“! Cesta k pokračování Světového dne mládeže...

Na palubě letadla papež také řekl novinářům: „Učíme se novému způsobu společné cesty…“. Eucharistie - nejsilnější okamžiky setkání s Kristem a jeho mocně působícím Duchem svatým.

„Duch svatý také ´inspiruje´ Písmo svaté...“ Je totiž tím, kdo dal božskou inspiraci Písmu. „Na naší cestě, ve světle Písma, můžeme jít spolu s Duchem svatým.“ Má-li se stát Duch svatý „formulí“ pro budoucnost a má-li se stát průvodcem na naší cestě, pak je nutné obnovit náš vztah ke slovu Božímu. Také ono je zdrojem síly a moci Ducha svatého. Ježíš sám o něm řekl: „Slova, která jsem k vám mluvil, jsou duch a život“ (J 6,63) a sv. Pavel napsal do Říma: „Evangelium je Boží moc pro každého, kdo věří…“ (Ř 1,16). „Boží moc“ je jinde v Písmu vysvětlena jako Duch Boží. V tomto smyslu čteme v pracovním materiálu pro říjnovou synodu o Božím slově: “Církev se rodí a žije ze slova Božího“ (čl. 27). Sv. Pavel píše do Korinta: „ Zrodil jsem vás Božím slovem...“.

To, co řekl Svatý Otec a co jsme tu citovali z Písma, platí o každém společenství. Slovo Boží je tedy také pramenem, z něhož můžeme čerpat Ducha svatého. I toto je cesta k tomu, aby Sydney pokračovalo. Na této cestě nám může pomáhat i Rok sv. Pavla vyhlášený papežem k dvoutisícímu výročí narození sv. Pavla. A dále stejným směrem ukazuje i připravovaná obecná synoda o Božím slově letos v říjnu v Římě.

Papežova naděje, že Sydney bude pokračovat, má zřetelné obrysy, vyžaduje spolupráci a znamená čerpat ze zdrojů Ducha svatého, které Kristus otevřel. On přece slíbil při rozhovorech na rozloučenou: „Nenechám vás jako sirotky... Zastánce pak Duch svatý, kterého Otec pošle v mém jménu, ten vás bude učit všemu a bude vám připomínat vše, co jsem vám řekl já…“ (J 14,18.26). Na apoštolech to hned uskutečnil a oni se stali svědky. Jeho slib trvá. Otevřme srdce pro tento jeho slíbený a stále církvi dávaný dar, abychom mohli být svědky, aby Světový den pokračoval, aby se stal „formulí“ budoucnosti.

Kardinál Miloslav Vlk


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka