Přesun na obsah

Synodní okénko 3: Postřehy z prvních dní biskupské synody

8. 10. 2008

Synodní jednání XII. řádného generálního shromáždění Synody biskupů již dostala svůj pravidelný rytmus. Shromáždění Synody biskupů na téma "Boží slovo v životě a poslání církve" bylo zahájeno 5. října 2008 v bazilice sv. Pavla za hradbami. Kardinál Miloslav Vlk, který se ho účastní, zpravuje své čtenáře o jeho průběhu. (foto v galerii)

 

V první den, v pondělí 6. října odezněly zahajovací projevy. Po slavnostní bohoslužbě v bazilice sv. Pavla za hradbami (kde byl zahájen Rok sv. Pavla), sloužené papežem Benediktem XVI. za účasti zhruba 400 účastníků synodálního zasedání, při které pronesl papež úvodní kázání, začala v synodální aule velké audienční budovy Pavla VI. vlastní jednání. Po úvodní modlitbě dopolední breviářové hodinky, při které se papež v krátké meditaci zamyslel nad jejím krátkým čtením, zazněly zahajovací projevy. Generální sekretář Synody biskupů Mons. Nikola Eterović otevřel práce synodálního shromáždění svým projevem, v němž informoval o průběhu tříleté přípravné práce. Po něm první z delegovaných předsedajících kardinál Levada, prefekt Kongregace pro nauku víry, přivítal jménem Svatého otce (který je vlastním přesedajícím Synody) všechny přítomné, uvedl statistiku přítomných delegátů podle biskupských konferencí, podle kontinentů a jejich míst v církvi. Přivítal i tzv. „delegati fraterni“, účastníky z ostatních křesťanských církví, a uvedl obecně téma jednání. Po něm kanadský quebecký kardinál Marc Ouellet představil Instrumentum laboris jako základ jednání synodálního jednání a zdůraznil jeho hlavní linii. Práce pokračovaly krátkými zprávami vybraných delegátů o Božím slově v jednotlivých kontinentech.

Po tomto úvodním dnu začala v úterý diskuse účastníků. Jednotliví členové shromáždění se v sekretariátu synody hlásí o slovo. Svůj příspěvek podávají písemně a také elektronicky. Jeden ze tří delegovaných předsedů (střídají se každý den v řízení diskuse) pak řídí jednání. Mluví se v šesti jazycích s překladem. Každý účastník má u svého místa, odkud mluví, mikrofon a sluchátka, aby mohl poslouchat projevy v jazyce, který si zvolí. Příspěvky mohou trvat 5 minut. Na obrazovkách je vždy vidět tvář přednášejícího a lze na ní také sledovat, jak ubíhá čas projevu. Minutu před koncem zazní upozorňující signál a rovněž na konci páté minuty. Přesedající shromáždění i ostatní účastníci byli překvapeni, jak diskutující disciplinovaně zachovávají vyměřený čas. Pokud některý řečník bojoval s vyměřeným časem, ostatní ho doprovázeli s pochopením, někdy i s veselím.

Diskuse probíhají každý den do 12:30 a od 16:30 do 19 hod. Tato práce v plénu bude probíhat do 15. října. Současně členové příslušné komise zpracovávají předložené a přednesené příspěvky a připravují „dokument po diskusi“, který bude 15. října v plénu předložen a stane se podkladem další diskuse ve 12 jazykových skupinách, do kterých se plénum rozdělí, aby byla umožněna rychlejší diskuse . Neděle a pondělí 19. a 20. října budou volné dny. V úterý 21. října pak bude představen připravený seznam návrhů (propositiones) pro Svatého otce, vzešlý ze všech diskusí. O tomto seznamu se bude znovu hovořit a v pátek dne 24. října bude představen definitivní seznam návrhů k hlasování v plénu.

Z tohoto nástinu je patrné, jak důkladně, organizovaně, hluboce bratrsky a demokraticky probíhají synodální jednání reprezentantů církve z celého světa. Na současném shromáždění je na návrh Benedikta XVI. zavedena poslední hodina každého dne jako volná diskuse. Každý účastník se může pomocí elektronického zařízení, podobného mobilu, které má vedle sedadla, přihlásit ke tříminutovému vstupu. Tato novinka je velmi využívána. Účastníci mají velice fundované vstupy a obdivuhodně se drží vyměřeného času.

Synodální shromáždění není tajným uzavřeným jednáním. Je otevřené. Ne že by se ho běžně účastnili novináři, ale Tiskové středisko Svatého stolce vydává denně pro novináře „Bolletino“ - zprávy o probíhajících jednáních. Na jejích stránkách byly uveřejněny všechny velké projevy pronesené v úvodu synodálního shromáždění. Pro širší veřejnost byly uveřejněny i v Osservatore Romano. Zprávy jsou zároveň publikované i v elektronické formě na webových stránkách, jejichž adresy jsou známé.

Poněvadž jsem se za 18 let zúčastnil už více synod, mohu srovnávat. I organizace a technické zajištění mají vysokou úroveň. Vidím, že kultura synodního jednání i bratrská atmosféra velice vzrostla. Při synodních pracích panují velmi vstřícné vztahy. I přestávky a čas strávený při jídle je využíván k bratrským rozhovorům o situaci církve v různých končinách světa. Shromáždění kardinálové i ostatní biskupové, kněží, řeholníci, řeholnice i laici nejen o Božím slově hovoří, ale ve vzájemných vztazích je uskutečňují...

Kardinál Miloslav Vlk


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka