Přesun na obsah

Synodní okénko 1: Rozhovor pro Zpravodaj pražské arcidiecéze

5. 10. 2008

Ve dnech 5.–26. října se kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský, účastní biskupské synody v Římě, jejíž téma je „Boží slovo v životě a poslání církve“. Při této příležitosti požádala redakce Zpravodaje pražské arcidiecéze kardinála Vlka o zodpovězení několika dotazů…

Pane kardinále, v tomto měsíci se zúčastníte synody biskupů jako zástupce České biskupské konference. Jaké bude hlavní téma letošní synody biskupů? Čeho se bude týkat váš příspěvek?

Především musím říci, že se jedná o XII. řádnou generální biskupskou synodu. Koná se obvykle v rozmezí 3 let a účastní se jí zástupci všech biskupských konferencí celého světa podle jejich velikosti. Tématem každé synody je vždy určitá závažná aktuální záležitost, kterou chce Svatý otec projednat s reprezentativním poradním orgánem univerzální církve. Obvykle je papež stanoví po poradě na předchozí synodě. Témata předchozích synod byla v r. 2005 Eucharistie, pramen a vrchol života a poslání církve. Před tím měly synody jako téma poslání biskupů, o kněžích, o laicích atd. Pro letošní synodu byl stanoveno velmi závažné téma o Božím slově. Celý název tématu je: Boží slovo v životě a poslání církve. Připravený dokument (tzv. Instrumentum laboris) má 3 části rozdělené do 8 kapitol a má 74 stran. Můj příspěvek se bude týkat „Božího slova v životě církve“, v kapitole 4. a 5. Čtvrtá kapitola je nadepsaná „Slovo Boží oživuje církev“ a pátá „Slovo Boží v mnohotvárných službách církve“. Zde je v článku 33. uvedena věta, která mě fascinuje hlubokým vyjádřením teologie slova, které nebylo v katolické církvi obvyklé. O slově Božím se tu říká: „(…) Boží lid (…) žije slovo Boží ještě pasivně a nechápe jeho svátostný charakter (…).“ Ve svém příspěvku bych se chtěl zmínit i o tom, jak jsme v malých skupinách mládeže za komunismu žili slovo Boží.

Jistě již máte materiály, které studujete – mohl byste přiblížit, jak vypadá průběh přípravných prací?

Mezi vatikánskými kongregacemi (jakási „ministerstva“ sloužící Svatému otci k řízení církve) je úřad, který se nazývá „Synodus episcoporum“ (Synoda biskupů). Má v čele generálního sekretáře. Synoda je tedy trvalá instituce, která připravuje náležité podklady pro práci a jednání biskupů. Správně by se celosvětové shromáždění biskupů nemělo jmenovat Řádná generální synoda, ale „Řádné generální shromáždění biskupů synody“. Synoda je trvalá instituce, existující mezi „synodami“. Každé generální shromáždění biskupů zvolí pro následující tříleté období zhruba 12 členů „Rady“ generálního sekretariátu synody biskupů a ta během tří let na svých zasedáních vypracuje podle návrhů členů předchozího generálního shromáždění synody tzv. „Lineamenta“, základní směrnice. Po schválení Svatým otcem je Synodus rozešle všem biskupským konferencím celé církve, aby o nich na svých poradách diskutovaly, případně aby požádaly teologické fakulty a další instituce diecéze o komentář. Připomínky pak rada generálního sekretariátu synody zpracuje a připraví podkladový materiál, „Instrumentum laboris“, pro práci příštího generální zasedání biskupů. O něm pak biskupové na synodě diskutují ve svých příspěvcích (příspěvek má trvat 5 minut). Tyto diskuse jsou pak shrnuty a radou synody jsou připraveny „propositiones“ (návrhy) pro Svatého otce, který pak na jejich základě zpracuje svůj posynodální dokument. Z minulé synody o eucharistii nese název „Církev žije z Eucharistie“.

Kolik delegátů se synody zúčastní? Podílí se na její práci také Svatý otec?

Delegátů bývá kolem 300 až 400. Pak jsou zde ještě pozorovatelé z ostatních křesLanských církví, tzv. „auditoři“, kněží, řeholníci i řeholnice, laici, muži i ženy, takže celkem bývá účastníků synody až 500 i více. Za papeže Jana Pavla II. to bylo tak, že Svatý otec se téměř pravidelně dopoledne zúčastnil zasedání, ale nezasahoval do diskusí. Jak to bude za současného pontifikátu, to se ukáže.

Jakým způsobem jsou publikovány závěry takové synody a jak jsou prakticky realizovány? Mohou se dostat až k nám laikům?

Když Svatý otec vydá posynodální dokument, je svěřen celé církvi, diecézím celého světa (biskupská konference ho v překladu vydá pro potřeby celé diecéze) k tomu, aby dané učení církve uváděly do praxe. Každý věřící může tyto dokumenty získat a meditovat, hovořit o nich třeba na pastorační radě farnosti a také uskutečňovat…

Děkujeme za rozhovor. (kh)


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka