Přesun na obsah

Moderní komunikační technologie a největší "komunikátor"

25. 5. 2009

Již od roku 1967 se v neděli před svatodušními svátky – letos je to 24. května – slaví Světový den médií. Tentokrát je to již 43. den. K této příležitosti vydal papež Benedikt XVI. na svátek sv. Františka Saleského, patrona novinářů, dne 21. ledna 2009 své poselství „Nové technologie a nové vztahy – prosazovat kulturu úcty, dialogu a přátelství“. (Plné znění je na stránkách Tiskového střediska ČBK.) Den médií se slaví v liturgické době velké novény (devítidení) proseb o dar Ducha svatého, kterou konáme podle vzoru prvotní církve, kdy apoštolové po odchodu Pána Ježíše k Otci na jeho výzvu očekávali spolu s Pannou Marií naplnění Ježíšova slibu – seslání Ducha svatého. Slavení tohoto dne v novéně k Duchu svatému není jen náhoda, ale nachází se v hluboké souvislosti.

Duch svatý je v Nejsvětější Trojici „komunikátorem“, je láskou, která spojuje Otce a Syna. Tak působí i navenek. Proroci promlouvali „neseni Duchem svatým“ (2 Pe 1,21). Panně Marii Duch svatý „sdělil“ Božský život, vtělení Ježíše Krista. A Ježíš mluvil z plnosti a moci Ducha svatého, jímž „byl pomazán“. Duch byl také „komunikátorem“ první církve: „Až na vás sestoupí Duch svatý, budete mi svědky“ (Sk 1,7-8). A pro celé dějiny církve: „On vás bude učit všemu…“ (J 14,26) Duch svatý sděluje skrze svátosti věřícímu dar lásky, protože Duch svatý je láska sama. A „v lásce je Stvořitelův plán s námi“, říká papež Benedikt XVI. ve svém poselství. To je základní „mediální“ skutečnost v církvi, která nemůže být nikdy ničím nahrazena. Do třetího tisíciletí zaznívá silně výzva Jana Pavla II.: Znovuobjevit působení Ducha svatého v církvi Boží dnes!“ (apoštolský list Tertio millennio adveniente).

Vedle toho hned na prvních stránkách Bible zaznívá Boží příkaz: „Podmaňte si zemi“, „panujte“. Není možné nevidět v tomto slově i příkaz k využití všech zákonů přírody k tomu, aby člověk naplnil Boží plán, Boží vůli. A ta zazněla pro apoštoly a pro církev všech dob z úst Kristových: „Hlásejte všemu stvoření…“ (Mt 28,20). Církev proto nemůže nevyužívat i všechny nejmodernější technické prostředky k tomu, aby i s jejich pomocí naplňovala své poslání. Ježíš to ostatně apoštolům sám zdůraznil, když mluvil o „znamení doby“: „Vzhled oblohy umíte posoudit a znamení času ne?" (srov. Mt 16,3). A znamení dnešní doby jsou média. Naše doba je dobou mediální. Papež ve svém poselství podtrhuje „mimořádný potenciál nových technologií“. „Jsou pro lidstvo skutečně darem ... a přispívají ke společenskému pokroku…“. Jejich užívání vidí „jako odraz naší účasti na sdělující se a sjednocující Boží lásce, která chce z celého lidstva vytvořit jednu rodinu…“. Když se jimi chceme ke druhým přiblížit, „odpovídáme tím na Boží výzvu, která je vtisknuta do přirozenosti nás, bytostí stvořených k obrazu a podobenství Boha komunikace a společenství…“. Důležitá je i poznámka, která říká, že „dříve byli diváci jako pasivní přijímatelé, dnes ´obecenstvo´ vstupuje do interakce médii“.

Papež zdůrazňuje, že současná mediální doba vytváří „určité zásadní změny v modelech komunikace a vztahů mezi lidmi…“. Papež nezůstává pouze u konstatování, ale udělal v poslední době v oblasti medií velké kroky. Vedle kongregací má Vatikán již dávno Papežskou radu pro sdělovací prostředky, v níž jsou zástupci mnoha biskupských konferencí světa. Již řadu let v ní zastupuji Českou biskupskou konferenci. Rada vydala za dobu své existence velkou řadu dokumentů o sociálních sdělovacích prostředcích. Vatikán má také „Centro televisivo vaticano“, které spolupracuje s mnoha katolickými televizemi, i s naší TV Noe. V poslední době udělal Vatikán v této oblasti další velký krok kupředu. Zřídil informační kanál „Vatikán“ na serveru YouTube. Adresa je www.youtube.com/Vatican. Je to cesta z Říma do světa a také naopak. Výkonný ředitel Googlu za tento krok Vatikán pochválil. Papež má také svou novou stránku, která funguje na „facebooku“ (www.pope2you.net).

O používání internetu a ostatních digitálních médií v naší arcidiecézi je možné najít přehled na webových stránkách www.apha.cz a také tamtéž v aktuálním článku o našich médiích u příležitosti světového dne médií. A moje přání: abychom nikdy nenahrazovali hlavního „komunikátora“ v církvi – Ducha svatého a abychom vždy dokázali používat všech nejmodernějších komunikačních prostředků v moci a síle Ducha.

Kardinál Miloslav Vlk

Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka