Přesun na obsah

Pastýřský list Benedikta XVI. irským katolíkům

22. 3. 2010

V sobotu 20. března v poledne uveřejnil Svatý stolec v Římě pastýřský list Benedikta XVI., adresovaný všem irským katolíkům týkající se sexuálního zneužívání dětí a mladistvých některými irskými kněžími a řeholníky. Dopis je výsledkem dlouhého zkoumání velkého selhání části katolické církve v Irsku.

V prosinci minulého roku se papež setkal s některými seniory biskupského sboru a nechal se o věcech informovat a konzultoval s nimi celou záležitost. Letos 15. a 16. února se papež znovu setkal se všemi irskými biskupy nad návrhem připraveného pastýřského listu a diskutoval s nimi o něm. Každý se mohl vyjádřit a vyslovit svůj komentář.

Ve svém listu papež vyjadřuje znovu svou velkou bolest nad hroznými činy zneužívání se strany „exponentů“ církve a nad způsobem, jak byla situace řešena irskými biskupy a řeholními představenými. Vyslovuje přání, aby se list četl všude celý. Papež zde rozebírá příčiny, připomíná slavnou minulost, kdy iroskotská misie obnovovala Evropu po barbarský nájezdech, a na druhé straně připomíná současné nedostatky mravní a duchovní formace v seminářích a v řádech. Žádá biskupy, aby důkladně prozkoumali všechny případy a aby zjistili přesně pravdu.

Obrací se pak na různé skupiny v irské církvi: na oběti - projevuje svou bolest a otcovsky k nim promlouvá a povzbuzuje je. Dále pak na kněze a řeholníky, kteří páchali ty hrozné skutky. Rozebírá jejich viny, kárá je, vybízí k nápravě života, ale také je povzbuzuje. Rodiče dětí povzbuzuje, aby nadále, přes všechno, co se stalo, věnovali velkou péči výchově svých dětí, a žádá, aby neztráceli důvěru. Obrací se také na ostatní kněze, na které dopadl stín činů jejich spolukněží.

Nakonec oslovuje také biskupy. Jmenuje jejich těžké omyly minulosti v posuzování činů, o kterých se dovídali. Vytýká jim selhání ve vedení osob a nerespektování příslušných norem. Konstatuje, že „ztratili důvěryhodnost“. Vybízí je, aby se snažili napravit omyly minulosti, aby se neopakovaly, aby respektovali příslušné zákony a pravidla, aby mezi sebou i s příslušnými orgány společnosti spolupracovali. Vybízí je, aby podnítili obnovu církve.

Na konec navrhuje i některé konkrétní kroky obnovy: aby celý rok všichni pravidelné páteční pokání obětovali za obnovu svých místních církví, vybízí k obnově časté praxe zpovědní a eucharistické adorace. Oznamuje apoštolskou vizitaci v některých diecézích, řeholích a seminářích. Vybízí k zorganizování misií pro biskupy, kněze a řeholníky. Navrhuje pro všechny modlitbu za obnovu irské církve.

Kardinál Miloslav Vlk


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka