Přesun na obsah

Základní informace k ceně Karla IV.

23. 7. 2010

Myšlenka ocenit některé osobnosti, které se zasloužily o rozvoj německo-českých vztahů a porozumění, vnikla na počátku tohoto roku. S nápadem medaile přišel L.Gottfried, spolupracovník Kulturverein Aachen-Prag, a podrobnosti udělování propracovala paní Věra Blažková, předsedkyně kulturního spolku. Ta také zajistila finance na vyražení medaile v Kremnici a průběžně řešila technické problémy zakázky.

V Cáchách se již uděluje „velká“ Cena Karla Velikého, jejíž součástí je také medaile  vyobrazením Karla Velikého na trůnu (podle nejstarší městské pečeti Cách). Tato cena se především uděluje významným evropským osobnostem, které se zasloužily o sjednocení Evropy. Jejími nositeli je například Václav Havel a Jan Pavel II.

Nová „malá“ cena Karla IV. se uděluje za činnost, která je vlastní spolku Cáchy-Praha, totiž pozvednout vzájemné kulturní povědomí o společných historických kořenech a tradicích, a veškerou činností podporovat česko-německé smíření, přátelství a porozumění. Za stejnou činnost mimo spolek budou oceňovány známé i méně známé osobnosti, které se o německo-české sblížení zasloužily. Z navržených kandidátů vybírá oceněného zvláštní výbor, složený z kulturně známých osobností.
Letos bude cena udělena poprvé, a proto byl vybrán jen jeden oceněný (který tak bude navždy „první“), v dalších letech pravděpodobně budou oceněné osobnosti vždy dvě.

Spojitost  Karla IV. a Cách nebyla před dobou působení Kulturverein Aachen-Prag v samotných Cáchách moc známa. Ale teď je Karel IV. po Ottovi III. a Karlu Velikém chápán i zde jako jedna z nejvýznamnějších postav společných česko-německých dějin. Proto je udělení ceny spojeno symbolicky s některými reáliemi:
Za prvé je cena udělována na den sv.Jakuba Staršího, patrona poutníků, tj. 25. července (nebo kolem toho data, pokud připadne na všední den). Je to proto, že Karel IV. se nechal v Cáchách korunovat v roce 1349 (záměrně) v den sv.Jakuba, aby zdůraznil, že sem připutoval jako poutník.
Za druhé budou ocenění přijímat medaili u busty Karla Velikého v klenotnici dómu (nebo po jejím přijetí budou k ní přivedeni), na jejíž hlavě je posazena skutečná koruna Karla IV., kterou on jednu dobu používal jako římský král a později císař, a pak ji věnoval „na hlavu“ sv. Karla podobně jako svatováclavskou korunu věnoval na hlavu sv.Václava. Tato busta a koruna je tedy symbolickým spojením karlovské (tj. od Karla Velikého) a karlovské (od Karla IV.) tradice.

Proto je příznačné, že i motiv na medaili tomuto odpovídá: je to portrét Karla IV. z nadpraží tzv.kapličky sv.Kateřiny na Karlštejně, kde císař spolu s císařovnou pozvedají svatý Kříž (totiž jeho relikviář). Je to jedna z nejvěrnějších podobizen Karla IV. a císař má na hlavě právě tutéž korunu, kterou později daroval na hlavu sv.Karla (samozřejmě asi vlivem určitého zjednodušení malířovy kresebné předlohy zde chybí křížek na kamaře, málokdy se totiž ve středověkém umění malovaly předměty opravdu podle skutečnosti, spíše podle určitých schémat).

Medaile byla zhotovena podle sádrového modelu akademického malíře Lumíra Šindeláře, a je to zvětšená varianta jeho starší medaile z roku 1993. Byla vyražena Státní mincovnou v Kremnici v malém nákladu (aby byla používána jen pro účely ocenění) a je to medaile jednostranná (na zadní stranu budou vyrývána jména oceněných a rok). Je vyražena z tombaku a má zlatou povrchovou úpravu. Z hlediska nepatrného počtu exemplářů (z nichž malá část se dostane do sbírek medailí ve významných galeriích) to bude velmi cenná a ceněná medaile.

Cena Karla IV. není spojena s nějakým finančním oceněním, je to pouze čestné ocenění. Součástí ceny je ručně psaný diplom. Seznamy oceněných budou zveřejňovány a připomínány podobně jako seznam oceněných cenou Karla Velikého. Oceněné osobnosti budou zmiňovány v tisku v Německu i v Čechách a v publikacích Kulturverein Aachen-Prag.


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka