Přesun na obsah

Promluva kardinála Vlka na vranovské pouti

6. 9. 2010

Promluva při poutní mši svaté na Vranově v neděli 5. září 2010 u příležitosti 770. výročí zjevení Panny Marie. 

V duchu dlouhé a slavné tradice, 770 let, ve stopách našich předků, se tu dnes shromažďujeme, abychom společně s bratry paulány a sestrami svatého Františka, pod patronací brněnského biskupa Vojtěcha, zahájili jubilejní zářijové mariánské pouti, zde v jejím chrámu Narození.

Stojíme tu před zázračnou milostnou soškou Panny Marie vranovské, uctívanou po staletí. Na vývěskách, skládankách a nově vydané brožuře o Vranovu je zachycena historie této úcty, zprávy o různých zázračných vyslyšeních proseb. To nás i dnes inspiruje k prosbám a dává důvěru, abychom zde Panně Marii svěřovali své prosby a všechny záležitosti i starosti církve a také abychom zahlédli její mateřskou lásku a viděli její velikost.

Vedle této její sošky, před kterou jsme se všichni přede mší svatou zastavili a modlili, máme před očima také evangelium, které jsme slyšeli. Je to „obraz“ namalovaný pod vedením Ducha svatého evangelistou Matoušem. Ukazuje její vyvolení, její velikost a velké poslání v dějinách spásy: Maria, matka Emanuele. Bůh jí vyvolil, aby dala světu toho, který je Emanuel - „Bůh s námi“. Tento obraz má nesmírnou aktuálnost v době, kdy se mnoho lidí domnívá, že Bůh je daleko, ve svém ráji, že se o svět nezajímá a že v něm není přítomen.

Velikost Mariina vyvolení k úkolu být matkou Boha – Emanuele, září mimořádně na pozadí přítomnosti starozákonního Abrahámova Boha zástupů. Hospodin, Bůh Sabaot, se Izraelitům zjevil jako Bůh mocný, Bůh zachraňující, který vysvobodil Židy z Egypta, kde jim hrozilo jako národu úplné zničení. Po této úžasné zkušenosti s nimi Bůh uzavřel na Sinaji smlouvu, jíž se „zavázal“, že bude jejich Bohem a oni že budou jeho „vyvoleným“ lidem. Při čtyřicetiletém bloudění pouští je znovu a znovu zachraňoval. V národě se hluboce upevnila zkušenost: Hospodin izraelských zástupů je naším Bohem. Tyto zkušenosti si pak židé každoročně připomínali a slavili svého Boha smlouvy, když je uvedl do „zaslíbené země“. Znamením přítomnosti Boha zástupů byly kamenné desky smlouvy, které byly uchovávány ve velesvatyni Šalomounova chrámu. Za slavného krále Davida předpovídal prorok Nátan, že jednou přijde potomek z davidovského rodu, který přinese novou přítomnost Hospodina uprostřed národa. V kritických chvílích v osmém století, kdy se Izrael odvracel od Hospodina smlouvy, vystoupil prorok Izaijáš se známým proroctvím: „Hle panna počne a porodí syna a dají mu jméno Emanuel“ (Iz 7,14) Prorok Jeremiáš později upřesňuje: „Hle přicházejí dny, kdy uzavřu s domem izraelským i s domem judským novou smlouvu... Svůj zákon jim dám do nitra, vepíši jim jej do srdce...“ (Jer 31, 31 ad.). Tato proroctví byla vyslovována na pozadí nevěrnosti židovského národa smlouvě uzavřené s Hospodinem zástupů na Sinaji. Na národ dopadal trest: asyrské zajetí, pak ještě horší zajetí babylonské, při kterém byl zničen slavný davidovský chrám. Kamenné desky jako znamení smlouvy byly také zničeny.

Na pozadí vývoje dějin spásy, na pozadí těchto proroctví vystupuje úžasné vyvolení Panny Marie k tomu, aby Bůh skrze ni uskutečnil nesmírný obrat v dějinách spásy, v dějinách Izraele i v dějinách světa. V Mariině „staň se“ na ní plní dávná proroctví: posílá svého Syna na svět, aby byl Emmanuelem, Bohem blízkým, osobně přítomným ve světě. Tady nastává okamžik začátku zcela nové éry dějin spásy. Židé byli nevěrní, ale Bůh je věrný. Zahajuje nový historický začátek své přítomnosti ve světě, založený na dávných proroctvích. A do těchto obrovských dějinných událostí nového začátku byla Panna Maria pozvána, aby byla branou nové historie člověka s Bohem, aby se skrze ni naplnila všechna dávná proroctví. Skrze ni začíná doba Emmanuele!

V čem je to absolutně nové, v čem je úžasný rozdíl? Ve Starém Zákoně jsou kamenné desky smlouvy ve stánku smlouvy znamením Boží přítomnosti. Mojžíš vstupoval sám před Hospodina, lid přihlížel jen z dálky. V jeruzalémském chrámu vstupoval do velesvatyně jen velekněz, jednou za rok. Pro celý Izrael byl místem Boží přítomnosti jeruzalémský chrám. Aspoň jednou za rok měl každý žid putovat k setkání s Hospodinem „z dálky“. Jistě, Hospodin mluvil skrze proroky, ale nepřímo, zprostředkovaně. Vnímáme tu vzdálenost, jen zprostředkovaný styk. Maria se v této situaci stává nebeskou branou nového vztahu Boha s lidmi, vztahu blízkého, osobního. Přichází v ní vtělený Bůh, Bůh v lidském těle, kterého mohli vidět, dotknout se ho: “Bůh navštívil svůj lid...“ Opravdu Emanuel, Bůh uprostřed nich! Po veřejném působení a zjevování Boha - Otce pak přináší na kříži vrcholné zjevení Boha - Lásky. Ve zmrtvýchvstání pak dovršuje naplnění proroctví Izaiášova: Ježíš vstává z mrtvých s novým tělem, proměněným, vzatým z Panny Marie, aby mohl být jako Bůh blízký, Emanuel, přítomen novým způsobem na všech místech světa. Svým slovem potvrzuje před nanebevstoupením naplnění Izaiáše: „Já (zmrtvýchvstalý) jsem s vámi po všechny dny až do konce světa.“ Hle, náš Bůh, Emmanuel! Úžasným způsobem konkretizuje svou trvalou blízkost: „Kde jsou dva nebo tři shromážděni v mém jménu, tam jsem já (zmrtvýchvstalý) uprostřed nich“ (srov. Mt 18,20). U nás doma, v našich rodinách a kdekoliv... Máme k němu přístup v naší vzájemné lásce, můžeme ho pozvat do svého středu a on, Emanuel, přichází! Tak je blízký! Srovnejme Boha zástupů ve Starém Zákoně a jeho „vzdálenost“ věřícímu člověku. Mimořádnou blízkost nám daroval v eucharistii. Na jejím začátku volá celebrující kněz: „Pán s vámi“. Ježíš zmrtvýchvstalý – Emanuel je uprostřed vás! On sám mluví, když se v církvi hlásá evangelium. Ještě více: on sám přichází v eucharistii, aby byl osobně Emanuelem mezi námi, v našem srdci, v našem životě. Lze se ho nejen dotknout, ale žít s ním a v něm. V eucharistii se naplňuje Jeremiášovo proroctví: „Toto je smlouva nová a věčná“. Kněz říká při proměňování kalicha: toto je smlouva nová...

Proč jsem vám to vše vyprávěl? Abych na kontrastu se Starým Zákonem připomněl, čeho se Maria svým fiatstaň se stala služebnicí! Jak úžasná je její role v dějinách, v dějinách spásy, kterých se účastníme. Tady je její velikost! Celé této nové skutečnosti je Panna Maria branou. Toto je velikost a krása úžasného obrazu Panny Marie jako matky Emanuele, jak ho načrtli proroci a na základě jejich proroctvích namalovali evangelisté.

kardinál Miloslav Vlk


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka