Přesun na obsah

Slovo Páně

16. 11. 2010

V době naší národní pouti v Římě probíhala 11. listopadu v tiskovém středisku Svatého stolce konference, při které byla prezentována posynodální Apoštolská exhortace Benedikta XVI. „Verbum Domini“ - „Slovo Páně v životě a poslání církve“ jako plod generálního shromáždění XII. řádné biskupské synody, která se konala ve Vatikánu od 5. do 26. října 2008. Svatý otec ji podepsal dne 30. září 2010, o památce sv. Jeronýma.

Při její přípravě vycházel z přípravných dokumentů generálního shromáždění synody i z materiálů, které pro něj zasedání připravilo. Po skončení bylo uveřejněno krásné „Poselství XII. generálního shromáždění synody biskupů.“ V úvodu k dokumentu papež uvádí cestu, kterou církev ušla od dob papeže Lva XIII., od jeho biblické encykliky Providentissimus Deus z r. 1893, a uvádí přehled dokumentů a encyklik přes konstituci II. vatikánského koncilu Dei Verbum až k přítomné posynodální exhortaci Verbum Domini.

Přítomná exhortace navazuje v čl. 6 na známé a silné vyjádření Dei Verbum, 2: „Tímto zjevením oslovuje neviditelný Bůh (srov. Kol 1,15; 1 Tim 1,17) ze své veliké lásky lidi jako přátele (srov. Ex 33,11; Jan 15,14-15) a stýká se s nimi (srov. Bar 3,38), aby je pozval a přijal do svého společenství."

Dokument sleduje cíl obnovit víru církve ve slovo Boží (srov. čl. 27) a počítá s prohloubením vztahu mezi Božím slovem a svátostmi. „Bůh mluví a koná, samotné jeho slovo je živé a účinné (Žid 4,12)." Odtud pramení myšlenka „svátostné povahy“ Slova, v analogii s reálnou přítomností Krista v Eucharistii (srov. Verbum Domini, 56). Hlásání Božího Slova při bohoslužbě vyžaduje poznání, že je to sám Kristus přítomný, který se k nám obrací (viz Konstituce II. vatikánského koncilu o liturgii, SC 7). Dokument vyzývá ke hlubšímu pochopení Božího Slova v tom smyslu, že kdo čte Písmo svaté nebo slyší Boží slovo a modlí se, setkává se osobně s Kristem - to jsou jen některá silná vyjádření nového dokumentu.

Exhortace Verbum Domini o 124 článcích má tři části: Verbum Dei, Verbum in Ecclesia a Verbum mundo. Každá kapitola je pak ještě rozdělena do dalších podkapitol. V první části je podkapitola „Bůh mluví“ a zjevuje se různým způsobem, například i ve stvoření. Bůh zjevující se žádá „odpověď člověka Bohu, který mluví“ (druhá podkapitola). Ve II. části jsou podkapitoly „Boží slovo a církev“, „Liturgie – privilegované místo Slova“, „Slovo Boží v životě církve“. Ve III. části se mluví o poslání církve zvěstovat Boží slovo. Připomíná se tu, že věrohodnost hlásání závisí na svědectví křesťanského života. V této souvislosti se tu hovoří o ekumenismu, o mezináboženském dialogu, o vztahu k různým kulturám, o angažování církve ve světě atd.

Poselství synodálního shromáždění v r. 2008 zůstalo u nás málo povšimnuto. Tomuto papežskému dokumentu se doufám dostane brzo překladu a přitáhne zájem biskupů, kněží a jáhnů, zasvěcených osob, teologických fakult, seminářů a také věřících laiků. Těm všem je adresován…

kardinál Miloslav Vlk


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka