Přesun na obsah

Slováci slavili

8. 12. 2010

Slovenský velvyslanec u Svatého Stolce v Římě J. E. Jozef Dravecký zorganizoval 7. prosince v sídle velvyslanectví konferenci - seminář k 10. výročí podepsání základní smlouvy mezi Vatikánem a Slovenskou republikou. Tohoto odborného semináře se zúčastnilo mnoho velvyslanců různých států. Přítomen byl i český velvyslanec u Svatého Stolce J. E. JUDr. P. Vošalík.

Na programu byla řada přednášek. Kardinál Jozef Tomko ve své dlouhé přednášce mluvil o smlouvě Vatikánu a Slovenské republiky jako o výrazu vztahu dvou subjektů mezinárodního práva, připomněl její obsah. Promlouval o náboženské svobodě a zdůraznil, že činnost církve, kterou smlouva garantuje, je důležitá pro dobro celé společnosti, pro přinášení duchovních hodnot, etiky a morálky, které jsou po době komunismu často zničeny. Mluvil o nezávislosti obou subjektů, o zdravé laicitě společnosti, ne o oddělení obou subjektů. Zdůrazňoval jejich spolupráci pro dobro společnosti. On i všichni ostatní řečníci unisono zdůrazňovali cyrilometodějské dědictví nejen jako základ víry církve na Slovensku, ale jako historický základ státu, jako jeho kulturní kořeny. A že toto dědictví spojuje církev a stát a vlastně opodstatňuje smlouvu. Cyrilometodějské dědictví – zdůraznil kardinál - je „neoddělitelnou historickou spiritualitou dějin“ slovenského národa. Také výhrada svědomí - kvůli jejímuž odmítnutí v původním znění smlouvy, kterou premiér Dzurinda nechtěl podepsat, křesťanští demokraté následně odešli z vlády, a tak padla tehdy vláda - byla trvalým tématem všech řečníků, kteří připomínali, že základní smlouva musí být doplněná dvěma dodatečnými smlouvami: právě o výhradě svědomí a o financování církví. Zdůraznění tohoto aspektu velmi leželo na srdci nejen organizátorům, ale i všem přednášejícím kolokvia.

Arcibiskup Dominik Mamberti ze Státního sekretariátu, zodpovědný za vztahy mezi Vatikánem a ostatními státy, mluvil obecněji o typech smluv, které Vatikán uzavírá. Připomněl, že se dnes neuzavírají konkordáty, které jsou vysokou slavnostní formou vztahu, ale jednoduše základní smlouvy. Zmínil se o historii této smlouvy, o nutnosti konstruktivní spolupráce mezi církví a státem. Připomněl náboženské kořeny Slovenska, i pochvalu, kterou Svatý otec při podpisu smlouvy slovenskému národu a jeho náboženské tradici vyslovil. Také připomněl, že parlament odhlasoval ponechání křížů ve veřejných místnostech jako součást kulturního dědictví společnosti.

Místopředseda vlády Ján Figel' děkoval všem, kdo se zasloužili o přípravu smlouvy, a zdůraznil, že svobodná církev se může rozvíjet ve svobodném státě. Jejím úkolem je „zastavit devastaci ducha“ a pomáhat „napravovat škody“ minulých desetiletí. Podrobněji se zabýval otázkou „výhrady svědomí“. Zdůraznil, že svoboda člověka a výchova svědomí spolu úzce souvisí. Svoboda potřebuje zodpovědnost. Řekl, že otázka výhrady svědomí se stala neprávem rozbuškou a že většina občanů přípravu této smlouvy vítá. Mluvil dále o tom, že vládá hodlá zrovnoprávnit školy veřejné a církevní a rovněž zrovnoprávnit poskytovatele různých služeb se státními.

Předseda Biskupské konference Slovenska, bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský, rozvinul z pohledu biskupské konference některé aspekty, již dříve zmíněné, jako důležitost zajištění svobody církve pro službu společnosti, znovu otázku výhrady svědomí, cyrilometodějské dědictví atd.

Zajímavou přednášku měla profesorka Emilia Hrabovecká, proděkanka teologické fakulty Komenského univerzity v Bratislavě. Procházela historii, začala od sv. Cyrila a Metoděje, od „Industriae tuae“ až do současnosti. K minulému století připomínala snahy Slováků o uspořádání smluvních vztahů s Vatikánem, zmínila vztahy s Českou republikou a mluvila o důležitosti smlouvy pro celou společnost.

Na závěr promluvil prof. JUDr. Marek Šmíd, právník, který připravoval celou smlouvu. Zaměřil se v celé šíři v podstatě na její shodu s evropskou legislativou. Zvláště podrobně rozpracoval obhajobu výhrady svědomí podle různých evropských právních norem. Bylo patrné, že po stránce právní mimořádně dobře text připravil, aby mohl odpovědět na případné námitky.

Na závěr kolokvia shrnul Mons. Cyril Vasil', sekretář Kongregace pro východní církve, všechny přednášky. Neopomněl zdůraznit cyrilometodějskou tradici jako „klíč k pochopení smlouvy“.

V průběho celého semináře bylo zcela patrné, jak odlišná je náboženská i společenská situace na Slovensku a že silný proticírkevní tlak, jaký jsme často zakoušeli u nás v Čechách, na Slovensku nenacházíme. Proto bylo také možné v tak dlouho se vlekoucích problémech spíše pokročit kupředu.

kardinál Miloslav Vlk

 


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka