Přesun na obsah

Ve Svaté zemi

28. 2. 2011

Od 20. února do 1. března se kardinál Miloslav Vlk účastní duchovního soustředění a pracovního zasedání Generální rady Díla Mariina – Hnutí fokoláre. Zasedání probíhá ve Svaté zemi, v Galileji, v Domus Galileae, který provozuje Neokatechumenální hnutí. Generální radu tvoří zhruba 80 hlavních zodpovědných za různé skupiny života Díla Mariina ve světě. V čele je prezidentka Emmaus Maria Voce a viceprezident, kněz Giancarlo Faletti. Ve druhé části svého pobytu se členové Rady vydali po Ježíšových stopách. Navštívili posvátná místa v Galileji, Horu blahoslavenství, horu Tábor, Nazaret, Betlém, Ain Karin a posvátná místa v Jeruzalémě. Kardinál Vlk o své zkušenosti píše:

„Zúčastnil jsem se poprvé tohoto nejvyššího grémia Hnutí fokoláre, které tvoří více než 80 členů z celého světa. Žijí v Římě v Centru Díla Mariina v Rocca di Papa. Jsou tu zástupci všech částí Hnutí, fokolaríni a fokolarínky, volontáři a volontárky, zodpovědní za rodiny, za mládež, jsou tu kněží, řeholníci a řeholnice, bohoslovci. Zastupují celkem 24 různých povolání. Dále jsou to zodpovědní za 10 velkých zón, na které je svět Hnutí rozdělen. Radu tvoří zodpovědní za různé oblasti - například za oblast ekonomie, umění, politiky, médií a dalších.

Zažil jsem tu několik dnů spirituality konkrétně vtělené do života. Velmi osobně jsem zakusil, že v jednotě tvořené vzájemnou láskou, kterou Duch Svatý „rozlévá“ do srdcích přítomných (srov. Řím 5,8), je možné vnímat konkrétní jakoby hmatatelnou přítomnost Ježíše zmrtvýchvstalého, jak to on sám slíbil: “Kde jsou dva nebo tři shromážděni v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich…“ (Mt 16,18). Chiara Lubichová v posledních letech svého života několikrát připomněla, že po její smrti to bude Ježíš přítomný ve společenství zodpovědných, kdo povede bezpečně život Díla Mariina kupředu. Prezidentka Emmaus Maria Voce se po smrti Chiary opětovně vyslovila: Já nejsem Chiara. Ona byla zdrojem charismatu a naším úkolem je nést toto charizma kupředu ve vzájemné jednotě, v níž je přítomen Ježíš zmrtvýchvstalý… A právě tuto skutečnost jsem v těchto dnech konkrétně zažil. Na různá duchovní témata spirituality hovořila z video záznamů Chiara Lubichová a udávala tón našemu setkání. Zástupci jednotlivých skupin a oblastí Díla Mariina pak vyprávěli o životě v uplynulém roce. Rada pak také společně připravovala perspektivy dalšího rozvoje, duchovní témata pro jednotlivé roky, programy nejrůznějších setkání atd.

Při návštěvě některých posvátných míst, kde Ježíš žil, hlásal evangelium a konal zázraky, dokumentované četnými archeologickými vykopávkami, jsme si uvědomili, že události minulosti, plasticky vystupující z evangelia a z těchto posvátných míst, pokračují tajemně, mysticky a zcela konkrétně v církvi nadále: Ježíšovo slovo zní stejně živě v církvi i dnes, přítomnost Zmrtvýchvstalého zažíváme živě uprostřed nás. Když jsem poslouchal některé životní příběhy a zkušenosti z různých koutů světa, jasně jsem si uvědomoval, že i dnes, zvláště na často temném pozadí této doby, dělá Ježíš mezi lidmi velké zázraky. Jen si nesmíme tolikerým zlem současnosti nechat zastřít zrak, abychom tuto Boží přítomnost a působení neztratili ze zřetele.“


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka