Přesun na obsah

Vzpomínka na Afriku - Kamerun

27. 6. 2011

Na těchto stránkách jsme v minulých dnech uveřejnili několik zpráviček o „turné“ kardinála Vlka po Africe. Ještě chybí článek uzavírající tuto cestu, která nebyla cestou turistickou, ale v podstatě cestou duchovní. Za poslední dobu ve svém důchodu rozvinul pan kardinál více svou aktivitu pro biskupy, přátele Hnutí fokoláre, které oslovila spiritualita jednoty zakladatelky hnutí Chiary Lubichové. Po smrti prvního „moderátora“ těchto biskupů Klause Hemmerleho z Cách v r. 1994 přijal tento úkol kardinál Vlk. Tato „větev“ Díla Mariina má kontakt asi se 1600 katolickými a asi 350 biskupy jiných církví ve světě. Biskupové se scházejí každoročně ke dvěma setkáním katolických biskupů a k jednomu setkání ekumenickému.

Vzhledem k tomu, že se za poslední léta zvýšil zájem o tuto spiritualitu v některých částech světa a ne vždy všichni biskupové mohou přijet na setkání do Říma, bylo rozhodnuto uspořádat tři setkání pro biskupy africké a jedno setkání pro biskupy z dálného východu na Filipínách. O dvou afrických  setkáních jsme zde už psali. Závěrem oné africké cesty bylo setkání v Kamerunu v návaznosti na setkání v Nairobi v Kenyi a v Moramanga na Madagaskaru. Odtud bylo třeba se dopravit přes celou Afriku do západní části kontinentu. Dlouhé cesty se konaly letecky, obvykle v noci. Z největšího kamerunského města v jižní části země Doualy se pak „výprava“ přesunula na sever do hor do arcidiecéze Bamenda, kde loňského roku zemřel arcibiskup Verzekov, který se pravidelně účastnil římských setkání. V katedrále u jeho hrobu slavili biskupové s panem kardinálem eucharistii za účasti nového arcibiskupa, který pak také zůstal na setkání. Z Bamendy  biskupové přejeli do Fontem, známého prvního afrického centra hnutí hluboko uprostřed pralesa.

Historie vzniku tohoto cetnra začala už v roce 1965. Místní kmen Bangwa byl ohrožen ve své existenci, kvůli 90% dětské úmrtnosti v důsledku spavé nemoci. Představitelé kmene se vypravili za biskupem v Buea, mons. Peetersem, kterého poprosili, aby se i křesťané začali modlit za jejich kmen. Biskup Peeters během svého pobytu na koncilu v Římě, požádal Chiaru Lubichovou, aby zahájila misi v centru Afriky. V únoru 1966 přijeli do Fontem první fokolaríni, mezi kterými byli lékaři, zdravotníci. Ti vybudovali jednoduché zdravotnické středisko v jedné z chýší. V červnu roku 1966 byl položen základní kámen budoucí nemocnice. V lednu roku 1969 se otvírá první oddělení nemocnice. Postupně se podařilo dětskou úmrtnost snížit na 2% a kmen tak byl zachráněn. Nyní je Fontem, dříve zapomenutá oblast, plné domů, jsou tu nově vybudované cesty, vodní elektrárna, různé dílny, kostely. Nemocnice se postupně stala centrem specializovaným na tropické nemoci, zvláště spavou nemoc. Bylo také otevřeno oddělení pro léčbu Aids. Dále je tu škola, základní i střední. Mnozí absolventi této školy zastávají zodpovědná místa ve svém rodišti, ale i v zahraničí. Fontem, spolu s přilehlými lokalitami, má nyní 80.000 obyvatel. V sousedním kmeni Fonjumentaw působí již několik let katolický kněz, lékař, František Slavíček. Dokument o jeho působení lze shlédnout v archivu České televize. V květnu roku 2000 u příležitosti návštěvy prezidentky Hnutí fokoláre – Chiary Lubichové ve Fontem, vyjádřil Fon dr. Lukas Njifua (duchovní i občanský vůdce kmene), svou vděčnost nejen za realizované projekty a díla, ale i za duchovní podporu. V jednom interview to vyjádřil Fon Lukas těmito slovy: „Spiritualita fokoláre změnila lidi. Pomohla nám, abychom neválčili. Není tu kriminalita. Kdo žije v tomto duchu, nemá problémy v rodině, otázky ohledně vlastnictví půdy, čarodějnictví. Morálka je vyšší. Je to důležité i v boji s Aids.“ Na znamení vděčnosti byl Chiaře udělen titul: „Mafua Ndem“ (královna poslaná Bohem).

Program i tohoto setkání měl obvyklý průběh: prožít několik dnů v bratrské jednotě, ve vzájemné lásce v přítomnosti Ježíše zmrtvýchvstalého uprostřed společenství. Vzájemné sdílení radostí i bolestí života biskupa, výměna zkušeností se slovem Božím. Biskupové byli vděčni za toto sdílení a výměnu, ke kterým není vždy při různých oficiálních setkáních biskupské konference příležitost. Dále přednášky na různá témata. Program roku v Díle Mariině – vůle Boží. Závěrem pak biskupové projevili přání setkávat se i během roku v duchu této spirituality, doma v Kamerunu a případně na širší bázi v Římě.


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka