Přesun na obsah

Setkání biskupů v Tridentu

22. 8. 2011

Katoličtí biskupové, kteří jsou přáteli Hnutí fokoláre (Díla Mariina), se spolu každoročně setkávají k pravidelnému vícedennímu „conveniat“ s duchovním programem. Tentokrát jsme si k setkání vybrali Trident, město koncilu, který v 16. století reagoval na reformační hnutí v církvi. Město leží uprostřed nádherných Dolomitů, zapsaných mezi světové kulturní dědictví, a je rodným městem zakladatelky hnutí fokoláre Chiary Lubichové.

Setkání se zúčastnilo 70 biskupů z 29 zemí 4 kontinentů, z toho 2 kardinálové, 4 biskupové z různých vyšších úřadů Vatikánu a 7 nunciů. Byli jsme ubytováni v Cadine, předměstí Tridentu, asi 4 km od středu. Zde bylo vybudováno jedno z četných Center Mariapoli, rozsetých po celém světě, kde často sídlí vedení hnutí v regionu a slouží jako formační centrum pro různé kategorie členů hnutí i sympatizantů a samozřejmě i pro nejrůznější aktivity Díla Mariina. Zde jsme prožili 10 dnů se svým programem… Vedle těchto Center existuje ve světě ještě 35 citadel, které rozvíjejí řadu praktických (uměleckých, podnikatelských) aktivit na základě spirituality fokoláre.

Program byl sestaven kolem základního tématu roku, které se snaží poznávat a žít všechny složky Díla Mariina na celém světě. Po smrti Chiary Lubichové zařazuje její nástupkyně, prezidentka Maria Emmaus Voce, jako celoroční program postupně jednotlivé body spirituality hnutí. Letošním tématem je „Slovo Boží“. Náš program se nazýval „Evangelizační moc Slova Božího“. Toto téma „Slovo Boží v charizmatu Chiary Lubichové“ nám přišla představit Maria Voce. Vedle tohoto základního tématu pak byla ještě seskupena další závažná témata: „Panna Maria a Slovo Boží“, které přednesla fokolarínka Alba Sgariglia, jako příspěvek k přípravě synody o evangelizaci. Ve své studii hovoří o důvěrném vztahu Panny Marie se Slovem Božím nejen při zvěstování, kdy přijala andělovo poselství svým ´fiat´- ´staň se´, ale připomněla, že třicet let skrytého života nemohlo být bez trvalých rozhovorů se Slovem Božím vtěleným, s Ježíšem, ale ani bez dialogu o jeho poselství.

Dalším tématem bylo „Slovo Boží v životě a díle Klause Hemmerleho“, zemřelého cášského biskupa a velkého německého teologa, který od r. 1977 začal shromažďovat biskupy, přátele Díla Mariina, ke každoročnímu setkávání na základě spirituality fokoláre. Je vlastně spoluzakladatelem této „větve“ hnutí. Známý biblista Gerard Rossé pojednal o Božím slově v přednášce „Moc Božího slova u svatého Pavla“. Tato témata jsme rozvíjeli právě vzhledem k přípravám na synodu o evangelizaci v příštím roce ve Vatikánu. V programu byl například kulatý stůl „Jak přispět k blížící se synodě“.

Trident jako místo konání letošního setkání byl zvolen záměrně. Dva půldny jsme strávili po stopách Chiary Lubichové a navštívili jsme místa zrodu charizmatu fokoláre. Konkrétně jsme mohli pozorovat, jak se spiritualita rodila právě ze života z Božího slova. Od chvíle, kdy časté bombardování za druhé světové války zahánělo lidi do krytů, Chiara se svými přítelkyněmi nosila s sebou jedinou věc – malé Písmo. Z jeho textů pilně společně četly a čtené se snažily hned uskutečňovat. Na pozadí války, která ničila vše, hledaly s velkodušným mladistvým srdcem ideál, který žádná bomba nezničí. Zvolily si jako jediný ideál svého života Boha-lásku. Když v tomto postoji duše otevřely 17. kapitolu Janova evangelia, Ježíšovu velekněžskou modlitbu „aby všichni byli jedno“, pochopily, že pro tuto cestu se zrodily… V útrapách války pak svým příkladem a konkrétními zkušenostmi v sociální oblasti nadšeně zvaly na svou cestu desítky, ano stovky lidí. Na Kapucínském náměstí u kostela a kláštera kapucínů, kde Chiara vedla františkánské terciáře, vznikalo první fokolare (“rodinný krb“), skupinka společného života děvčat, které sdílely s Chiarou stejné nadšení a společný ideál života… To vše samozřejmě nemohl nepozorovat místní arcibiskup Carlo de Ferrari. Povzbuzoval tuto „apoštolskou skupinu“ a dal jí i první písemné diecézní schválení. V podzemí katedrály v Tridentu jsme navštívili jeho hrob. Procházeli jsme místy, kde se po náboženských turbulencích 16. století konal známý Tridentský koncil, který prakticky stvrdil nešťastné náboženské rozdělení křesťanů. Nebylo nás tu o mnoho méně než bylo asi účastníků onoho koncilu. Na místech, kde bylo na čas zpečetěno rozdělení křesťanů, prozřetelnost vyvolala v život spiritualitu, která usiluje o jednotu nejen uvnitř katolické církve, ale o to, „aby všichni jedno byli“. Vzpomněli jsme si na úsměvnou poznámku Jana Pavla II. při jeho návštěvě v Tridentu, že by bylo zajímavé vypracovat traktát „od koncilu Tridentského ke Chiaře tridentské“…

Také jsme se společně vydali hlouběji do Dolomit, do krásného údolí Primiero, vzdáleného asi 100 km od Tridentu, kde se v blízkém sousedství nalézá několik malebných městeček. Zde Chiara spolu s celou svou skupinou trávila v roce 1949 chvíle odpočinku po náročných aktivitách ve městě. Tady se jí v kapucínském kostele v Tonadicu dostala řada mystických zkušeností, které sdělovala ostatním. To vše pak vstoupilo do života rodícího se hnutí jako důležitý duchovní prvek.

Náš program probíhal ve dvou rovinách: jednání v plénu a v 9 skupinách (tzv. fokolare). Centrální témata s následujícím dialogem a zkušenostmi byla přednášena vždy v plénu. Meditace o různých aspektech tématu byly ve skupinách, kde se po meditaci vyměňovaly poznatky a zkušenosti jednotlivců, hovořilo se o životě ze spirituality během roku. Skupiny byly totiž sestaveny podle regionů, ze kterých biskupové pocházeli, takže byla možnost, aby ti, kdo jsou si i místně blízko a setkávají se příležitostně, se mohli více poznat a hlavně spolu konkrétně několik dní společného života uskutečňovat toto charizma.

Stále v souvislosti se spiritualitou jednoty a také v linii Lineament pro přípravu Synody jsme zahájili svůj blog „Casa di Efeso“ jako místo trvalé možnosti setkávat se. Název je podle toho, že Ježíš na kříži svěřil Pannu Marii Janovi a ten ji vzal k sobě do Efesu. Blog je pro ty, kteří Marii, tuto mariánskou spiritualitu, vzali „k sobě“, za svou… “Blogeři“ mají možnost nejen číst, co druzí napsali, prohlížet si obrázky, videa, ale i sami se rozdělovat o své zkušenosti, a tak i touto cestou prohlubovat své společenství… Tato setkání biskupů zvlášť v dnešní době, kdy svět je na všech stranách rozbitý a situace ve světě může vnukat beznaději, přinášejí prožitek blízkosti Ježíše mezi námi podle jeho slova „kde jsou dva nebo tři shromážděni v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich“ (Mt 18,20). Vlévají naději, že existuje cesta k léčení katastrofálních mezilidských vztahů - léčba evangeliem…

kardinál Miloslav Vlk


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka