Přesun na obsah

Proslov kardinála Vlka při žehnání nové Školy svatého Augustina

1. 9. 2011

Proslov kardinála Vlka při žehnání nové Školy svatého Augustina.

Vážený Otče Juane,

Vážení představitelé MČ Prahy 4

Vážené paní a páni učitelé a zaměstnanci škol

Drazí rodiče, milé děti

Při této vzácné a mimořádné příležitosti otevření a požehnání nové školy se nebudu zabývat výkladem přečteného biblického textu, ale hned na začátku musím položit provokativní otázku: je rozumné a perspektivní otevírat novou školu v době, kdy se dnes u nás zavírají desítky a desítky škol nebo se slučují?

Solidní a pravdivou odpověď lze dát v širokém kontextu společenské a kulturní situace ve světě i u nás doma. Školy, které předávají pouze informace, ztrácejí na významu a mohou být zavírány v dnešní mediální době, kdy si každý jedinec a zvláště z mladé generace, snadno a rychle informace získá několikerým kliknutím. Ale především naše společnost se svou tak zničenou společensko-politickou a životní kulturou potřebuje k přežití školy, které nepřinášejí pouze informaci, ale dávají životní, duchovní a hodnotovou formaci. Takže zakládání škol, které mají takovéto základy, je nejen perspektivní, ale nezbytně nutné…  Bylo by krásné mít tady na velkých panelech citované výsledky bádání o společenské a duchovní situaci v dnešním světě a o překvapivé renesanci duchovních a náboženských hodnot. Dovolte mi odcitovat aspoň pár vět ze sborníku různých autorů s názvem „Perspektivy globalizace“, který vydal v letošním roce docent Václav Mezřický: „Z velmi podrobných a věrohodných zdrojů plyne, že na světě dochází k podstatné renesanci religiozity, zejména křesťanské a muslimské, a že touto vlnou je zasažena například i čínská populace… Náboženství ve světě nepochybně představuje sílu, která může ovlivňovat vytváření základů právního řádu, jímž by se mělo řídit světové vládnutí…“ /str. 199/ A v poslední kapitole tohoto sborníku, nadepsaného „Návrat Boha“ cituje Mezřický amerického sociologa Nesbita, který v jedné ze svých kniha uvádí, „že napříště myšlenka pokroku nebude vyvěrat z racionálně-sekulárního přesvědčení…, ale z renesance náboženství. V míře odpovídající postupnému rozšiřování pochybností o současné civilizaci se podle něho dá předpokládat, že náboženství vyplní vakuum vyplývající ze selhání modernity – ze zklamání z vědy, životní nudy. Bylo by také třeba dodat, že i ze vzmáhající se úzkosti z budoucnosti…“ (str. 225). To je jen několik perliček. Doc. Mezřický cituje bohatou literaturu na toto téma, například knihu dvou anglických autorů Micklethwaita a Woodridge, God is back, Bůh je zpět,…, z jejichž závěrů vyplývá, že „náboženství bude v budoucnu hrát …. stále větší roli ve veřejném prostoru“ (tamtéž)

U nás k tomuto tématu vyšla nedávno kniha komentátora berlínského rozhlasu Petra Hahneho „Konec legrace“. Soukromá americká výzkumná společnost Pew Forum publikovala nedávno překvapivé výsledky svého bádání o mizení duchovních hodnot a o jeho souvislosti se šířením násilí ve společnosti.

Takže impuls k otevření této nové školy můžeme vidět ve slovech Kristových v evangeliu o výše uvedených „znameních časů“, které křesťan má sledovat… Ta společenská situace, kterou uvedená literatura líčí a kterou my všichni z vlastní zkušenosti poznáváme, je dostatečným impulsem k takovému kroku.

Na prahu nového školního roku při otevření a žehnání této školy chci vyslovit dvě přání: aby se vedení školy a pedagogickému týmu podařilo naplňovat cíle tohoto nového typu školy a aby následovala další založení podobných formačních míst, která by otevírala naději, že společnost - i když v dlouhé perspektivě – může začít hledat cestu, po které lze vycházet z nebezpečného stavu a pomalu začít směřovat k lepší a jistější budoucnosti, kterou - zdá se – někteří politici nejsou schopni pochopit a zajistit. Vložme tento veliký plán do rukou Božích, poněvadž jen Bůh je schopen svou moudrostí a všemohoucností pomoci dostat se ze začarovaného kruhu zla, ve kterém se společnost točí.

kardinál Miloslav Vlk (1. září 2011)


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka