Přesun na obsah

"Pakt vzájemné lásky" - Un patto di amore reciproco

8. 9. 2011

Přinášíme překlad článku, který je věnován 30. ekumenickému setkání biskupů – přátel Hnutí fokoláre v Londýně.

Převzato z: L´Osservatore Romano – Un patto di amore reciproco, Riccardo Burigana (7/9/2011)

Pakt vzájemné lásky (Riccardo Burigana)

Podpis „paktu vzájemné lásky“ je jedním z cílů třicátého ekumenického setkání biskupů – přátel Hnutí fokoláre. Cílem setkání je vytvořit neformální prostor, který umožňuje bratrské společenství a dialog ve světle spirituality jednoty, spirituality ekumenické. Setkání probíhá od 6. do 12. září v Centre for Unity ve Welwyn Garden City v Londýně. Je věnováno tématu: Boží slovo a jeho přeměňující síla s úmyslem potvrdit, jak má být pro Hnutí fokoláre základem četba Božího slova a naslouchání slovu Božímu v životě každého křesťana. Setkání biskupů má rozměr ekumenický, protože shromažďuje asi čtyřicet biskupů různých křesťanských tradic - anglikánské, pravoslavné, luterské, metodistické, syrsko-pravoslavné a katolické - a přicházejí z osmnácti zemí. Program začal slovy kardinála Miloslava Vlka, emeritního arcibiskupa pražského, který je koordinátorem těchto setkání již od roku 1994, tedy od roku, kdy zemřel cášský biskup, Mons. Klaus Hemmerle. Ten byl jedním ze zakladatelů této iniciativy, která se zrodila z výslovného podnětu Jana Pavla II. Ten vyzval Chiaru Lubichovou, aby věnovala zvláštní prostor setkání pastorů různých komunit a napomáhala tak bratrství a jednotě v církvi. Kardinál Vlk zdůraznil v úvodu roli, kterou tato setkání hrají v ekumenickém hnutí zvláště v době, kdy, jak se zdá, je zpochybňována touha církve žít v jednotě. Samo rozhodnutí uspořádat setkání v Anglii dokládá touhu být tam, kde ekumenický dialog prožívá nesnadné období.

Na programu je příspěvek Marie Voce, prezidentky Hnutí fokoláre, o vztahu ekumenické spirituality a svědectví Slova, aby se prohloubila jedna z dimenzí budování jednoty v církvi, na kterou tolik naléhala v různých příležitostech Chiara Lubichová a ukázala ji jako základ pro překonávání rozdělení křesťanů.

Následovat bude proslov anglikánského duchovního Nicholase Sagovskeho, který představí pojetí tradice v anglikánském společenství.

Ve středu 7. září Mons. Malcolm Patrick McMahon, biskup z Nottinhgamu, promluví o situaci ekumenického dialogu v Anglii. Poté se účastníci přesunou do Lambeth Palace na plánované setkání s arcibiskupem z Canterbury Rowanem Williamsem, který byl požádán o reflexi  ´Boží slovo v anglikánské tradici´. Na toto téma se vede silná ekumenická polemika v anglikánském společenství i mezi katolíky, pravoslavnými, luterány, kteří jsou konfrontováni s pentekostálními komunitami ohledně významu Božího slova v životě církve a ve společnosti. Po modlitbě nešpor arcibiskup z Westminsteru Mons. Vincent Gerard Nichols bude předsedat slavení Eucharistie.

Třetí den je věnován sdílení ekumenických zkušeností, počínaje těmi, které biskupové prožívají na setkáních organizovaných Hnutím fokoláre. Tato setkání zahrnují chvíle modlitby a sdílení, aby otevíraly nové horizonty společnému svědectví o Radostné zvěsti. O tomto posledním aspektu ekumenického dialogu bude hovořit Maria Voce v reflexi, ve které zdůrazní vztah mezi žitým Božím slovem a jednotou křesťanů. Ve „dni otevřených dveří“ přiblíží kardinál Vlk a anglikánský biskup Robin Smith podstatu paktu lásky, kterým  biskupové vyjadřují svou snahu „dávat svůj život jedni za druhé a modlit se navzájem za své církve a diecéze“, tento text chce dosvědčit, že síla Kristovy lásky k církvi může umožnit překonání zkoušek a rozdělení, které ještě zabraňují křesťanům, aby zažívali plnou jednotu církve.

Poslední den setkání bude věnován Božímu slovu.


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka