Přesun na obsah

Kardinál Vlk na Svaté Hoře

11. 10. 2011

V sobotu 8. října sloužil kardinál Miloslav Vlk mši svatou u příležitosti 150. výročí příchodu bratří redemptoristů na Svatou Horu. Přinášíme text homílie, kterou při této mši svaté pronesl.

 

 

Promluva

Slavení takových příležitostí, jako je dnešní výročí, nemůže být jen historické vzpomínání na 150 let přítomnosti. To je dostatečně popsáno nejen v minulosti, například v knize „Svatá Hora“ a v malé brožurce „150 let oslavy od příchodu redemptoristů na Svatou Horu“, ale i na různých vývěskách tady na Svaté Hoře.

My jsme dnes přišli spolu s otci redemptoristy děkovat za 150 let činnosti nejen ve správě Svaté Hory, za duchovní působení a službě, ale i za misijní činnost po celých Čechách, pod ochranou Panny Marie, kterou ze Svaté Hory jako své základny konali. Tuto činnost vepsal jejich zakladatel sv. Alfons do základů kongregace jako její poslání, když je v polovině 18. století založil. Založil je jako společenství kněží, aby pečovali o vzdělání věřících a o prohloubení jejich náboženského života lidovými misiemi. Dnes se stává tato činnost - tato misijní činnost - pro církev velmi aktuální. Papežové ji nazývají „evangelizací“.

My jsme přišli oslavovat Boží dobrotu a lásku, která se skrze činnost redemptoristů projevovala. Zdůrazňuji to proto, že dnešní doba je zaměřená spíše na výkony člověka, a přítomnost moci a působení Boží za našimi výkony a za naší činností jsme někdy nakloněni opomíjet. Blahoslavený papež Jan Pavel vyslovil ve svém apoštolském listě Tertio millenio adveniente k přípravě velkého jubilea 2000 silnou výzvu pro křesťany třetího tisíciletí: „Znovu objevit působení Ducha svatého v církvi Boží dnes“. Slavení tohoto výročí je příležitostí oslavovat působení Boží, působení Ducha svatého za činností a prací redemptoristů.

Svatá Hora má svou historii, svou tradici za působení předchůdců - Otců jezuitů. Tady v ambitech je zobrazeno množství milostí, zázraků, které se tu staly na přímluvu Panny Marie. A kolik milostí zde pod ochranou Panny Marie dostali poutníci, a nejen poutníci domácí. Svatá Hora byla cílem i mnoha poutníků z ciziny, například z Bavorska. Kolik svátostí tu bylo uděleno, kolik zpovědí, kolik obrácení, vyslyšení proseb na přímluvu Panny Marie…

150 let opatrování a péče o svatohorskou svatyni! Nedávno jsme slavily výročí jejího povýšení na Basiliku minor v r. 1905. Když redemptoristé převzali před 150 léty péči o Svatou Horu, vyrostla tu komunita sedmi kněží. Toto společenství tu vykonalo mnoho duchovních akcí, duchovních služeb, duchovní práce, jejich všestranná péče o poutníky zblízka i z dáli… Sám jsem se jako chlapec účastnil pěších poutí od nás z Chyšek sem na Svatou Horu. A pak hlavně jejich misionářská činnost po celých Čechách. Mnoho misijních křížů v našich farnostech připomíná velké misijní aktivity svatohorských otců redemptoristů, postní misie či obnovy při jiných příležitostech. Vzpomínám na moudrého redemptoristu otce Vachalce, který mnohokrát v zimním období, kdy venkovský člověk nebyl zaměstnán zemědělskými pracemi, přicházel k nám a celý týden duchovně pracoval, zpovídal a kázal.

Tato duchovní práce na obnově života věřících i farností se v současné době stala v církvi velice aktuální. Poslední papežové neúnavně mluví o nové evangelizaci. Benedikt XVI. založil zvláštní úřad, kongregaci, pro celou církev, která se zabývá novou evangelizací. Ta není obrácená především na hlásání evangelia těm, kteří o radostně zvěsti ještě neslyšeli, ale směřuje především k obnově, k evangelizaci samotných křesťanů, k obnově z evangelia života těch, kteří už dříve uvěřili, k obnově našeho života. Jak říká papež Benedikt – je zapotřebí, aby každý pokřtěný evangelizoval svým životem z evangelia, aby s ním udělal zkušenosti a vydával o něm svým životem svědectví. V současné době se v církvi připravuje celocírkevní synoda o evangelizaci, která se bude konat v říjnu příštího roku ve Vatikánu.

Pro oslavu svého jubilea vybrali otcové redemptoristé, jak je v jejich kongregační tradici a jak je to vhodné pro toto poutní místo, liturgické texty o Panně Marii, Matce ustavičné pomoci, aby tím vyjádřili své přesvědčení, že jejich duchovní činnost a práce celých těch 150 let se dála pod ustavičnou pomocí Panny Marie. Ona je vzorem misijní a evangelizační práce. Může se to zdát překvapivé, že je nazývána královnou apoštolů, když nikdy nekázala, nebyla na misiích, v evangeliích vlastně jen mlčí – jak to, že je vzorem misijní a evangelizační práce?

Její poslání pochází od samotného Ježíše. V evangeliu jsme dnes četli, že Ježíš jí na kříži svěřil církev s celou její činností: Hle, Matka tvá! Na ni se tedy církev dívá. Ona je jejím vzorem. Prorok Izaiáš nám vysvětluje, jak: Mluví o velkém znamení: Hle, panna počne a porodí Syna… Maria přináší na svět Ježíše -  „Emmanuele“ – tj. Bůh s námi. To je vzor evangelizační práce: přinášet Ježíše, aby byl s námi.

                                                                 


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka