Přesun na obsah

Žasnu...

13. 2. 2012

Nejen paní Procházková a soudruh Grebeníček stále vykřikují, že stát neví, co církvi vydává. Ano, již dříve byl odmítnut - různými odpůrci vyrovnání horlivě podporovaný tzv. výčtový zákon, který zastávají lidé, kteří celé věci nerozumějí. K takovému výčtovému zákonu by se pak totiž měly povinně připojit jako oficiální přílohy doklady o vlastnictví. Takových položek jen v oblasti pozemkové by mělo být asi 33 tisíc. A kromě toho několik tisíc dokladů pro budovy. Kdo si dovede představit takovou „přílohu“ zákona? Tu by museli do parlamentu přivézt na nějakém voze. A kolik by v takovém množství vzniklo „voršilek“! A pak nesmírné množství parcel bylo rozděleno a všelijak přemanipulováno, že by tu bylo tolik nejasností a sporů už v samotném zákoně. Je zřetelné, že je to nesmysl, a každému rozumně uvažujícímu člověku je jasné, že takový populistický požadavek má za cíl jen klást překážky vyrovnání…

Při jednáních o majetkovém narovnání nebyl z výše uvedených důvodů jednajícími stranami přijat výčtový styl zákona. A proto nebylo nutné předkládat seznam…

A námitky, že církev nepředložila už dříve takový seznam? Jistě, nepředložila, nebylo totiž rozhodnuto, jaký styl bude uvažovaný zákon mít. A pak – církev nechtěla dávat rozsáhlé informace o svém majetku do rukou tunelářů, kteří na to čekali, dokud nebylo jasné, jestli návrhy nevím kolika jednání vůbec projdou. Církev nemohla zbytečně nevím kolikrát vyhazovat miliony za autorizované výpisy, které měly jen omezenou časovou platnost. O tom není pochyb.

A proč dnes nejsou na stole? Připravovaný zákon není výčtový, takže nevyžaduje jako přílohu seznam majetku. Ale je jasně stanovena hranice 25. únor ´48, na tom se společná komise zástupců státu a církví shodla a z těchto kompetentních představitelů to nikdo nezpochybňuje.

A že stát neví, co vydává? To zase mohou tvrdit jen lidé, kteří věci naprosto nerozumějí. Autorizovaný seznam existuje – pozemkové knihy - kde je „zákonný“ soupis tohoto majetku. Je zajímavé, že ti „popírači“ vydání jako by pozemkové knihy neznali, vůbec o nich nemluví! Co v nich není, nemůže být vydáno. A dokonce i co v nich je zapsáno, ale stát to v minulosti použil na postavení třeba dálnic a jiných objektů, to také nemůže být vydáno, protože to neexistuje. O tom je finanční náhrada.

A i kdyby. Povinnými osobami jsou dominantně Lesy České republiky a Pozemkový fond ČR. Zejména Pozemkový fond po více než dvacetileté činnosti má dostatečnou databázi pozemků dotčených § 29 zákona o půdě a to na základě vlastních nabídek pozemků k uspokojení nároků oprávněných osob nebo na základě požadavků těchto osob. Před převedením jakéhokoliv pozemku fond provede lustraci, v rámci které především zjišťuje vlastnické tituly. Při nárokové konstrukci není na straně povinných osob riziko, že bude vydáno více, než církve vlastnily. Lesy České republiky a Pozemkový fond tedy mají dostatečnou databázi k ověření každého jednotlivého případu. Takže o co jde? Všechny ty řeči o seznamech atd. pouze ukazují nekompetentnost těch, kdo křičí. Je to spíše populistický projev nenávisti vůči katolické církvi a velká česká závist. Mnozí si léčí své komplexy.

A ještě – námitka proti samotnému konceptu zákona je vznášena ze strany ČSSD (viz poslanec Tejc) a spočívá v jejich návrhu na zřízení jakéhosi fondu, do něhož by měl být majetek, který má být vydán, soustředěn a z jeho výnosu že by byly hrazeny potřeby církví. Tento návrh nápadně kontrastuje s aktivitami někdejšího sociálního demokrata ministra kultury P. Dostála, který přistoupil nejdříve k personálním změnám ve fondu Náboženské matice a následně ji přivedl nezákonně k likvidaci. Jeho kroky byly později soudní cestou zastaveny a je s podivem, že nyní navrhuje ČSSD zřízení právě takového fondu, jaký se jejich ministr pokusil zklikvidovat.

Námitka opět ze strany ČSSD ohledně peněžního plnění za majetek, který už nemůže být vydán - je zajímavé, že tím, že se namítá výše částky, tj. 59 mld s tím, že podle odborníků ze strany ČSSD se jedná pouze o 17 mld. Jestliže se namítá, že není zřejmé, z čeho vzešla částka 59 mld, pak je otázka, z čeho soc. dem. mají ocenění tohoto nejasného základu na 17 mld.

Vím, že nemá cenu napomínat a vyzývat, to v současném společenském marasmu nemá žádný účinek. Škůdci společnosti se tím nenapraví…

kardinál Miloslav Vlk


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka