Přesun na obsah

Univerzita a demokracie

22. 2. 2012

Kdysi v eseji ´Moc bezmocných´ popsal Václav Havel situaci, v níž se setkává tlak menšiny nadané politickou a hospodářskou mocí s živnou půdou demoralizované konzumní společnosti, která není ochotna obětovat něco ze svých materiálních a sociálních jistot vlastní duchovní a mravní integritě. Všichni mají „žít ve lži“. Nemusí jí věřit: stačí, že přijmou život s ní a v ní. Za této situace mají ti, kdo jsou bezmocní, jedinou moc: „existenciální revoluci“, mravní rekonstrukci společnosti, jež je nesena novou zkušeností bytí a znovu nalezeným vnitřním vztahem k druhému člověku a k lidské pospolitosti: život v pravdě. Josef Zvěřina k tomu dodal: a v lásce. Tak vlastně vzniklo slavné heslo: Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí.

Na tyto situace musím myslet, když pozoruji okolnosti, za nichž je připravována reforma vysokých škol, i současné reakce akademických pracovníků a studentů. Ti vnímají, že je jim vnucováno takové uspořádání akademické obce a takový způsob jejího působení, jímž by se stali spolunositeli onoho samopohybu naší současné společnosti, jemuž udává směr diktatura partikulárních politických a ekonomických zájmů.

Jak je dnes a denně v naší společnosti, v různých jejích oblastech patrné, naše demokracie se nerozvíjí tak, aby sloužila rozvoji jedince a prospěchu společnosti. Také svět akademický, svět vysokoškolský je postižen tímto vývojovým trendem. To jasně ukazuje už řadu let se vlekoucí proces přípravy návrhu věcného záměru zákona o reformě vysokých škol, návrhu zákona o finanční pomoci studentům. Proces přípravy ukazuje, že se s vysokoškolskou obcí, s učiteli ani studenty, nejedná podle osvědčených tradic vysokoškolských svobod, a zdá se, že je tu určitá snaha v dokumentu omezit jejich univerzitní zvyklosti. „Reformy“ tradičních vysokoškolských orgánů, proces přípravy jednání i obsah reforem pochopitelně pobuřují studenty i představitele univerzit.

Už jednou jsem se před třemi lety připojil k jejich protestům a v nynější fázi příprav, když jsem se zúčastnil meetingu na Katolické teologické fakultě, se ještě rozhodněji stavím za jejich oprávněné akce. Chápu jejich obavy o odstranění dávných tradic „Universitatis magistrorum et studentium“, které pocházejí ze středověkého prostředí, ale jsou svými idejemi mnohdy výše než dnešní „demokratické“ postoje, které postrádají onen někdejší duchovní základ a jsou vedeny těžko pochopitelnými mocenskými a možná i ekonomickými hledisky jejich aktérů, kteří tyto hodnoty postrádají.

kardinál Miloslav Vlk


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka