Přesun na obsah

Homilie pronesená při zasvěcení nového kostela trapistek

30. 7. 2012

Moji drazí,

tento okamžik dedikace, zasvěcení tohoto krásného chrámu, na které se nyní připravujeme, za účasti církevního duchovního společenství na vysoké úrovni, je před Bohem a v Bohu velikou událostí… Není to jen ceremonie, obřad, který koná biskup, obklopen společenstvím, ale je to událost, kterou koná s námi a uprostřed nás sám Bůh ve společenství se svatými, zde zvláště s Pannou Marií.

Toto vědomí chceme nyní v sobě obnovit. Dnes je velice rozšířený názor, že Bůh není nebo že je daleko a mlčí. A proto je pro nás důležité: být tu shromážděni především v hluboké víře a ve vědomí: Bůh blízký uprostřed nás působí, koná veliké věci v životě jednotlivce i celého společenství. Už příchod trapistů a trapistek k nám je projevem zvláštních plánů Boží lásky. A zasvěcením tohoto chrámu dnes se naplňuje před našima očima další důležitá etapa tohoto plánu.

Modlitby zasvěcení tohoto chrámu, které budeme pronášet, vyjadřují posvátnost tohoto místa zvláštní přítomnosti a působení Božího: mocí Ducha sv. vytváří Bůh z těch, kdo sem budou přicházet, svůj ráj, svou církev, ve které Ježíš Kristus Zmrtvýchvstalý rozdává skrze svou zvláštní přítomnost, skrze své živé slovo a svátosti, především skrze eucharistii, svou spásu.  

Sestry trapistky daly své přítomnosti na tomto místě krásný titul „Naše Paní nad Vltavou“, jakoby chtěly naznačit, že to území, kterým protéká tato řeka a toto území nějak charakterizuje, stavějí pod ochranu „Naší Paní“. A skutečně ve velice krásné modlitbě zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, Naší Paní nad Vltavou, kterou konají, jí svěřují svou komunitu, tento konvent, toto místo a prosí „za všechny lidi této země“. I tento nový chrám, který se připravujeme zasvětit, je zahrnut do tohoto zasvěcení. Sestry tak dávají své přítomnosti a svému poslání zde jasné znamení. V těchto souvislostech chceme společně konat dnešní obřad.

Naše Paní nad Vltavou! Panna Maria, Matka přinášející Ježíše. Znamení, které stojí v Novém zákoně na začátku naplnění Božích plánů. V Nazaretě při zvěstování vstupuje Ježíš do světa v síle a moci Ducha sv. „Duch sv. na tebe sestoupí a moc Nejvyššího tě zastíní“… Touto Boží mocí a silou naplněna jde Maria k Alžbětě a už pouhým setkáním těch dvou žen je Jan v lůně Alžběty naplněn Duchem sv. Hle, naše Paní nad Vltavou jako vzor a obraz pro trapistky, které si ji zde zvolily jako znamení! A toto znamení vtiskujeme do chrámu, který zasvěcujeme. Sestry ho budují, ne aby v něm kázaly a dělaly evangelizaci, ale aby tady žily po vzoru Naší Paní -  i ony plné Ducha sv., protože tak tehdy vstoupil Ježíš do světa a tak i dnes vstupuje - v moci Duch sv.

A tady jsme u další souvislosti: zasvěcujeme tento chrám Bohu. Bůh však nebydlí v chrámech udělaných lidskýma rukama. V tomto chrámu bude přítomen Ježíš zmrtvýchvstalý, jestliže ti, kdo se tu budou setkávat, budou naplněni Duchem sv. V tomto Duchu, který rozlévá lásku do srdcí, jak píše sv. Pavel Římanům, v této jeho realizované božské lásce, bude přítomen Ježíš podle svého slibu: „Kde jsou dva nebo tři shromáždění v mém jménu /jméno Boha je láska/ tam jsem já uprostřed nich…“ Touto cestou Panny Marie bude tento chrám vždy živým Božím chrámem, kde bude přítomen živý Bůh…

I v eucharistii, která se tu bude slavit, přichází Ježíš mocí Ducha sv. svolávaného na přinesené dary knězem církve. Ježíš při své veřejné činnosti naplňoval všechny, zvláště ty nejsilnější a nejzřetelnější předpovědi o Mesiáši: u hořícího keře Mojžíšovi Bůh řekl: „Jsem ten, který jsem s vámi…“ U Izaiáše: „Dají mu jméno Immanuel, tj. Bůh s námi.“ U Sofoniáše: „Jásej, sionská dcero, Hospodin Bůh je uprostřed tebe králem…“ Svým apoštolům Ježíš zdůraznil, jak jsem už uvedl: „Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich…“ A u Jana: „Kdo moje slovo má a je zachovává, ten mě miluje, a toho bude milovat i můj Otec a přijdeme k němu a příbytek si u něho učiníme…“ Ale nejen apoštolům, kterým svěřil své kněžství a také svou eucharistickou přítomnost, svěřil do rukou svou blízkost… Skrze své vtělení v Panně Marii, povolané k tomu, aby dala světu Ježíšovu přítomnost, Kristus pozval všechny, nejen kněze, ale i osoby zasvěcené i laiky, aby spolupracovali na „mnohotvárné přítomnosti“ Krista ve světě, jak k tomu vyzýval blahoslavený papež Jan Pavel II. A při této velké události sester trapistek, které tu jsou shromážděny ve znamení naší Paní nad Vltavou, když jsme slyšeli slova Písma o příchodu Ježíše k Zacheovi a četli z listu sv. Pavla Efesanům, který je listem o společenství církve, je nutné hovořit o smyslu křesťanského bytí uprostřed lhostejné nebo nevěřící společnosti, o těch formách Ježíšovy přítomnosti, které jsou pro dnešní svět pochopitelnější než eucharistie, v níž Krista vidí a chápe láska věřícího člověka.

Texty živého Božího slova, které jsme četli, nám říkají, že pro tuto stavbu a její posvěcení je důležitý živý chrám v Pánu - a tím jste vy, které se tady budete setkávat a modlit. Dnes nejen u nás, ale i jinde v Evropě se organizují akce „noc kostelů“, aby se setkání s posvátným uměním pro jejich účastníky mohlo stát cestou přiblížení se k Bohu. Smysl vaší přítomnosti v této zemi, vaší oběti a modliteb, milé sestry, je její posvěcení, to znamená přiblížení k Bohu. A silou této vaší posvěcující přítomnosti je Ježíš přítomný uprostřed vás, jak to říká dnes čtené evangelium a také list sv. Pavla Efesanům. „Vy jste chrámem Ducha sv. a Duch sv. ve vás bydlí“. A kde jsou už dva nebo tři přítomní v tomto Duchu, který rozlévá lásku do srdcí, tam je přítomen Ježíš se svou posvěcující mocí.

Takže tato slavnost takto vyjadřuje tu „mnohotvárnou přítomnost“ Ježíše Krista, kterou chcete této zemi svou přítomností a životem zde, ve společenství s Naší paní nad Vltavou, přinášet. Za to je obětována tato eucharistie při zasvěcení Vašeho chrámu…

Kardinál Miloslav Vlk, 28. 7. 2012


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka