Přesun na obsah

Ohlednutí za slavností na Velehradě

9. 7. 2013

Oslava slavného jubilea se po všech stránkách vydařila, i počasí na tom mělo svůj podíl. Dlouhá tradice každoročních velehradských oslav tady vydala své plody. Přípravy na jubilejní slavení bylo dlouhé a velmi pečlivě vykonané. Především na rovině církevní. Postupně se aktivně zapojovaly i různé místní veřejné i společenské instituce, samospráva i státní orgány. Vždyť toto jubileum není jen církevní, ale má opravdu celostátní společenský, kulturní i politický význam. Široká účast médií, při přípravě slavnosti i celostátní přenosy hlavních událostí to neklamně dokládaly. Přes krizovou situaci ve společnosti se účastnilo mnoho politiků i veřejných činitelů. Tím bylo toto jubileum významně společensky zdůrazněno. Nemusíme je podezřívat, že se pouze chtěli zviditelnit.

Desetitisíce lidí - a policie nezaregistrovala žádný trestný čin ani jiné problémy. Chválila ukázněnost.

Tato jubilejní událost a její slavení má důležitý význam pro situaci ve společnosti, pro veřejný pohled na vztah církve a státu, který byl v poslední době v souvislosti s restitucemi zcela zamlžován a církev v očích veřejnosti degradována na nějakou obskurní instituci, která dnes patří ještě do společnosti už jen omylem. Při tomto slavení se naopak ukazuje, že to byla právě církev, která našemu národu, nejen sobě, přinesla kulturu a včlenila ho mezi významné vyspělé kulturní národy Evropy.

Cařihradský císař Michal III. poslal k nám své největší učence a nejschopnější osobnosti, které tehdy pro byzantskou říši plnily největší nejen domácí, ale i velmi závažná mezinárodní poslání. Církev tak přispěla nesmírně významným a bezprecedentním způsobem k budování našeho státu a naší kultury. Ti, kteří dnes ve své zaslepenosti a často zuřivé nenávisti (viz paní Procházková a jí podobní) útočí na církev, zcela zapomínají na tyto důležité věci, které na začátku církev národu přináší. Tyto oslavy jsou velkým zrcadlem těmto lidem. Je to ukázka, co církev v minulosti pro rozvoj společnosti našemu národu přinášela. To vše také ukazuje, jaká tu byla v duchovní a mravní oblasti plodná spolupráce církve a společnosti. Tento trend i dnes pomalu ve světě sílí. Je třeba otevřít oči, učit se vidět a být v pravdě. “Nežít se lží“, říkával Solženicin.

Významné bylo i to, že Česká národní banka vydala k této příležitosti zlatou jubilejní minci s obrazem svatých Cyrila a Metoděje, která byla před Koncertem lidí dobré vůle ve Slovanském sále prezentována a doprovozena několika přednáškami. Tento čin můžeme chápat jako náznak, že i pro oblast financí a ekonomie je zapotřebí duchovních a morálních hodnot, které přinesli svatí věrozvěstové. Na toto téma jsme před pár léty v Bruselu, v sídle EU, vedli diskusi o příčinách ekonomické krize. Mluvila tam řada církevních představitelů a shodli se na tom, že příčina krize je absence duchovních hodnot, což na závěr pan Barroso vyjádřil slovy: absence morálních hodnot.

Koncert lidí dobré vůle ukázal dosti široce, co pro dnešní společnost, pro různé potřebné a často na okraj společnosti odsunuté lidi církev dělá: nadační fond pro podporu studentů ze sociálně slabého prostředí „Adiuvare“, adopce na blízko, dobrovolnické akce pro pomoc v zahraničí atd. Byla to opět zřetelná odpověď všem zavilým odpůrcům restitucí: hle, nač potřebuje církev restituce - aby sloužila druhým, společnosti, zatímco mnozí korupčníci a kmotři rozkrádají republiku do vlastních kapes, mnohdy za asistence politiků. Když vrcholný politik chválí hospicové hnutí, je nutné připomenout, že jsou to zařízení zřizovaná a realizovaná církví!

Byla to velká slavnost nejen katolická. Účastnili se jí zástupci i ostatních křesťanských církví. Slavili jsme přece společně událost nerozděleného křesťanstva. Byla to slavnost nejen národní, ale zřetelně i mezinárodní. Slavili jsme s reprezentanty pěti slovanských národů. Bylo tu 11 zahraničních biskupů, chorvatský papežský legát kardinál Bozanič. Náš národ v srdci Evropy se svými věrozvěsty, patrony Evropy - má historickou funkci mostu mezi Západem a Východem. A mnoho jiných souvislostí může pozvedat sebevědomí malého národa.

Papež nás ve svém poselství vybídl, abychom zhodnotili své kořeny, na nichž lze budovat společnost a politiku. Cyrilometodějské slavnosti nám dávají silné impulsy pro naši současnost.

kardinál Miloslav Vlk

foto: Mgr. Jan Štěpančík


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka