Přesun na obsah

Proslov Svatého otce Františka k biskupům - přátelům Hnutí fokoláre

18. 3. 2015

 

Aula Pavla VI., středa 4. března 2015

 

Drazí bratři,

zdravím vás a děkuji kardinálovi Kovithavanijovi za jeho úvodní slovo. Děkuji také prezidentce a spoluprezidentovi Hnutí fokoláre za jejich účast.

Sjeli jste se do Říma vedeni přátelstvím s tímto hnutím a zájmem o „spiritualitu společenství“. V tyto dny se vaše úvahy soustřeďovaly na téma „Eucharistie, tajemství společenství“.

Charisma jednoty, které je vlastní Dílu Mariinu, je vlastně silně zakotveno v Eucharistii, která mu vtiskuje svůj křesťanský a církevní charakter. Bez Eucharistie by jednota ztrácela svůj božský pól přitažlivosti a omezila by se na pouhý cit a měla by pouze lidskou, psychologickou a sociologickou dynamiku. Eucharistie je však zárukou, že středem je Kristus a že jeho Duch, Duch svatý řídí naše kroky a naše iniciativy setkání a společenství.

Apoštol Pavel píše: „Protože je jeden chléb, jsme my mnozí jedno tělo, neboť všichni máme podíl na jednom chlebu.“ (1 Kor 10,17). Jako biskupové shromažďujeme komunitu kolem Eucharistie, kolem dvojího stolu Slova a Chleba života. To je naše služba, a je základní. Biskup je princip jednoty v církvi, která se však neuskutečňuje bez Eucharistie: biskup neshromažďuje lid kolem vlastní osoby, nebo kolem svých vlastních myšlenek, ale okolo Krista přítomného v jeho slově a ve svátosti jeho Těla a Krve.

Ve škole Ježíšově, škole Dobrého Pastýře, který se stal Beránkem obětním a zmrtvýchvstalým, shromažďuje biskup ovečky, které jsou mu svěřeny. Obětuje svůj život a bere na sebe sám eucharistickou podobu. Biskup, připodobněný ke Kristu, se stává živým evangeliem, svým kázáním a svým svědectvím se stává chlebem rozlámaným za život mnohých. Kdo se s vírou živí Kristem – Živým chlebem, je veden jeho láskou dávat život za bratry, vycházet, jít vstříc tomu, kdo je vytěsňován a pohrdán.

Obzvláště děkuji vám, bratři, kteří přicházíte ze zemí nasáklých krví, jako Sýrie, Irák, Ukrajina. V utrpení, které prožíváte se svými lidmi, zakoušíte sílu, která přichází od Ježíše Eucharistie, sílu jít dál spojeni ve víře a v naději.

V každodenním slavení mše svaté jsme s vámi spojeni a modlíme se za vás, obětujíce Kristovu oběť; tam čerpají svou sílu a význam i mnohé iniciativy solidarity ve prospěch vašich církví.

Drazí bratři, povzbuzuji vás, abyste pokračovali ve svém úsilí na cestě ekumenismu a mezináboženského dialogu. Děkuji vám za váš přínos ve prospěch většího společenství mezi různými církevními hnutími.

Pán kéž vám žehná a Panna Maria chrání. Modleme se jedni za druhé. Děkuji vám za vaše modlitby.


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka