Přesun na obsah

Papež František jmenoval kardinála Vlka svým legátem pro husovské slavnosti 2015

15. 5. 2015

Papež František jmenoval kardinála Vlka svým vyslancem při nadcházejících oslavách 600 výročí úmrtí mistra Jana Husa, které proběhnou ve dnech 5. a 6. července v Praze.

Přinášíme překlad latinského originálu papežova dopisu:

Našemu ctihodnému bratrovi

Miloslavu kardinálu Vlkovi,

emeritnímu arcibiskupovi pražskému

Občané České republiky si připomínají šestisté výročí smrti Jana Husa, katolického kněze a rektora přeslavné Karlovy univerzity v Praze. Tento muž, kterého náš svatý předchůdce Jan Pavel II. nazval velmi známým českým kazatelem a který patří mezi nejslavnější učitele a žáky této univerzity, se u českého národa těší velké vážnosti (srv. Sermo ad participantes Congressionis Internationalis de Ioanne Hus, Řím, 17.XII. 1999) a také v dnešní době nám nabízí pomoc a podněty, zvláště při rozvíjení ekumenického dialogu.

Při příležitosti zmíněného výročí se v České republice konají mnohé akce směřující k tomu, aby rány minulosti byly ošetřeny z nového pohledu a v nových mezilidských vztazích, a shromáždění, jejichž účastníci různým způsobem vykládají jak historii tak současnost, vedeni dobrou vůlí a znepokojeni starostí o opravdový rozvoj člověka.

Proto náš ctihodný bratr Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, když vyslechl názor svých spolubratří biskupů, přátelsky nás požádal, abychom poslali nějakého vynikajícího muže, který by nás v Praze zastupoval a naši lásku ke Kristovým učedníkům v České republice konkrétně projevoval.

Obracíme se proto na tebe, náš ctihodný bratře, který jsi pražskou arcidiecézi moudře spravoval a již dlouho se zabýváš studiem života, díla a spisů Jana Husa a tak rozvíjíš ekumenické úsilí v této oblasti, a tímto listem tě jmenujeme naším mimořádným vyslancem pro akce, které se v Praze uskuteční ve dnech 5. a 6. června tohoto roku.

Pozdrav laskavě naším jménem zmíněného pražského arcibiskupa i ostatní církevní představitele, kněze, řeholníky i řeholnice, zástupce státu, příslušníky jiných konfesí a všechny věřící křesťany. Všechny přítomné pozvi svými slovy k ustavičnému napodobování Kristova života a k horlivému zachovávání Božích přikázání v každodenním životě. Tímto způsobem můžeme také rozvíjet ekumenický dialog, když přitom máme na paměti slova II. vatikánského koncilu: „Ať si všichni věřící křesťané uvědomí, že budou tím lépe podporovat, ba uskutečňovat jednotu křesťanů, čím čistší život podle evangelia se budou snažit vést. Neboť čím těsnější bude společenství, které je sjednocuje s Otcem, Slovem a Duchem, tím hlouběji a snadněji budou schopni rozvíjet vzájemné bratrství“ (Unitatis redintegratio 7).

My pak tě, ctihodný náš bratře, při plnění tvého poslání budeme doprovázet svými modlitbami. Nakonec ti rádi udělujeme jako znamení naší lásky k tobě a záruku nebeských darů apoštolské požehnání, které laskavě předej všem účastníkům oslav.

Dáno ve Vatikánu dne 9. dubna 2015, ve třetím roce našeho pontifikátu.

František


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka