Přesun na obsah

Synoda o rodině

12. 10. 2015

Ve Vatikánu se v těchto týdnech, jak známo, koná XIV. řádné generální shromáždění biskupské synody o rodině, připravované a organizované delší dobu Generálním sekretariátem Synody biskupů. V říjnu loňského roku se konalo její III. „mimořádné shromáždění“, jakási předsynoda. Ještě před tím se konala „konzistoř“ (shromáždění) kardinálů, při které se o tomto tématu začalo oficiálně hovořit.

Synodální zřízení bylo jedním z plodů II. vatikánského koncilu nejen na nejvyšší úrovni. Hovoří se o něm v koncilním Dekretu Christus Dominus o pastýřské službě biskupů v církvi. Blahoslavený Pavel VI. vydal po koncilu, 15.9.1965, m.p. Apostolica sollicitudo, jímž zřídil „Synodus episcoporum“. Slaví tedy letos 50 let od svého vzniku. Církev se tím vrátila ke stylu práce, který byl praktikován v prvních stoletích církve. O charakteru synodní práce řekl papež na 1. plenárním zasedání současné synody: „...Charakterem synody je jít společně v duchu kolegiality a synodálnosti...“ A dále: “Synoda není konference, ani rozprava, není ani parlament či senát, ve kterých se má dojít k dohodě. Synoda je projevem života církve, církve, která jde pospolu, aby se dívala na skutečnost očima víry a srdce Božího.“ A pařížský kardinál Vingt-Trois, jako delegovaný předseda synody uvedl: „Navzdory rozdílnostem, které jsou mezi námi, nechceme prožít tento čas jako souboj, v němž na místě rozhodčích budou mikrofony a kamery. Chceme naopak, aby to byl čas společného obrácení ve jménu společenství, jehož jsi Ty, Svatý otče, strážcem a služebníkem.“

Ve vatikánské kurii tedy existuje úřad „Synodus episcoporum“, v jehož čele stojí de facto papež. Praktickou zodpovědnou osobou je jeho generální sekretář, aktuálně je to kardinál Lorenzo Baldisseri. Pod jeho vedením tento úřad připravoval a organizoval práci aktuálního synodního shromáždění a po zasedání spolu se skupinou zástupců biskupů, zvolených synodou, bude zpracovávat návrhy, které synodní otcové pro papeže připraví.

Příprava každé synody začíná návrhy témat, která předložila předchozí synoda. Generální sekretariát za předsednictví papeže pak vybere a stanoví definitivně formulaci tématu. Současná synoda zpracovává téma „Povolání a poslání rodiny v současné církvi a současném světě“ ve dvou fázích: loni v říjnu zasedala nad tématem III. mimořádná synoda, která na závěr vypracovala pro celocírkevní diskusi na základě „relatio synodi“ tzv. lineamaneta, jakési „linie“ práce, které rozeslala všem biskupským konferencím, řádům, různým asociacím a akademickým institucím, aby je „v intersynodálním“ období prodiskutovaly a s odpověďmi na zaslané otázky a s případnými dalšími otázkami vrátily zpět Generálnímu sekretariátu. Diskuse se zúčastnily jednotlivé diecéze, ano i farnosti a laici, takže na přípravě každé synody se účastní opravdu celá universální církev. Generální sekretariát za předsednictví papeže pak vypracuje podklady pro práci Řádného zasedání synody, tzv. „Instrumentum laboris“, které pak biskupské konference dostaly s předstihem pro své zástupce na synodě.

Své zástupce na synodu vysílají podle velikosti konference, jednoho i více biskupů. Naše malá biskupská konference má jednoho zástupce, je jím královéhradecký biskup mons. Jan Vokál.

Celkem je na synodním shromáždění přítomno asi 270 biskupů a kardinálů. Ne jako přímí účastníci synody jsou tu i různí „pozorovatelé“ z řádů a hnutí a konzultoři, takže jednání se takto účastní i řeholníci a laici.

Synodní otcové pracují ve13 malých jazykových skupinách (circuli minores), kde se pracuje bez překládání. Například anglicky mluvící skupinky jsou 4. Výsledky jejich práce se předkládají plenárnímu zasedání, které pak formuluje propositiones pro papeže.

Při zasedání v plénu se překládá asi do 5 jazyků – do španělštiny francouzštiny, angličtiny, němčiny, italštiny. Latiny se běžně ke komunikaci v plénu nepoužívá, i když výsledné texty dokumentů synody se pro další jejich zpracovávání připravují většinou v latině.

U každého sedadla má synodální otec sluchátka, aby si zvolil, v jakém jazyce chce jednání sledovat, mikrofon a pak tlačítka na hlasování a na přihlášení se ke vstupu s příspěvkem. Za předsednickým stolem se obvykle všech plenárních zasedání účastní papež, který tam většinou do diskuse nevstupuje. V ostatních svých vystoupeních už před začátkem synody a průběžně i nyní se papež stále vyslovuje k tématice rodiny ve svých generálních audiencích, v promluvách a homiliích. České vysílání vatikánského rozhlasu ve svých relacích a na svých webových stránkách skvěle referuje o průběhu synodálních prací, takže každý věřící se takto může „účastnit“ synody. Při generální audienci 7.10. nás všechny papež František vyzval: “Doprovázejme celý průběh synody modlitbou a pozorností“. Vatikánský rozhlas velmi pohotově všechny papežovy projevy k synodě zveřejňuje.

Na závěr synodního jednání pak budou všechny návrhy (propositiones) prostřednictvím Generálního sekretariátu synody předány Svatému otci. Sekretariát je napřed uspořádá a připraví, aby papež z těch materiálů pak připravil posynodální dokument o rodině, který bude důležitým výrazem papežova učitelského úkolu v církvi.

V závěru každého synodního dne pořádá tiskový mluvčí Vatikánu P. Lombardi brífink, v němž informuje o práci synody. To je určité novum, protože podle mé zkušenosti z několika synod se dříve o jednání průběžně málo informovalo a účastníkům synody nebylo dovoleno komunikovat s médii.

Celá církev i všichni věřící mohou tedy na různých sociálních sítích průběžně sledovat, co se na synodě děje, a hlavně podporovat její práci svými modlitbami.

kardinál Miloslav Vlk


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka