Přesun na obsah

Velký pátek

14. 4. 2017

Čtení: Pašije
Právě jsme slyšeli zprávu o nejtemnější události v dějinách lidstva. Člověkcrocefisso odsoudil Boha na smrt,
člověk popravil Boha. Tak to bylo vlastně předpovídáno ve Starém zákoně, když byl připravován plán spásy, záchrany člověka. V této události se měla ukázat všemohoucí Boží láska, velikost Boha. Už ve Starém zákoně byly předpovědi a předznamenání právě těch událostí, o kterých jsme slyšeli. Když Izraelité putovali pouští, přišli na místa, kde nebyla žádná voda a dostali se do nebezpečí, že zahynou žízní. Tu Bůh vyvedl vodu ze skály, z místa, kde nikdy žádná voda není. Mojžíš udeřil do skály, vytryskla voda a všichni byli zachráněni. A ještě jiná událost. Když pochodující Izraelity nebezpečně ohrožovali hadi, jejichž uštknutí působilo smrt a mnoho Izraelitů pomřelo, tu Bůh poručil Mojžíšovi povýšit měděného hada na kůl a každý, kdo byl uštknut a podíval se na něj, byl zachráněn. Takový paradox! To, odkud přicházela smrt, to Bůh použil, aby z toho byl život, záchrana. Tohle je velmi často styl Boží. Aby bylo zřetelné a nepřehlédnutelné, že život dává Bůh, který používá takový paradoxní prostředek…

Židé vícekrát usilovali Ježíšovi o život, když jim říkal věci, které nebyli schopni přijmout a chápat. Písmo říká: „Vzali kameny, aby ho ukamenovali“. To byl trest za rouhání, takovým způsobem Židé trestali. Ale Písmo předpovědělo, že bude přibit na kříž, na kůl. Okolnost, že Židé byli okupováni Římany, umožnila naplnit Písmo, protože Římané měli jako nástroj popravy kříž, křižování. A tak Ježíše přibili na kříž, aby se naplnilo to, co bylo předpověděno. Temná událost, nejtemnější? Ano, ale Bůh právě ve své moci, ve své všemohoucí lásce dokáže ze smrti nechat vytrysknout život. To je vlastně kříž. Ježíš umírá na kříži, ale z té jeho smrti vytryskl život vzkříšením. A to život nejen pro Krista, ale život také pro všechny, kdo v Krista uvěří a kdo se Krista drží. Kříž je tedy veliké znamení Boží všemohoucí lásky. Kříž je také znamení nového stylu života. Každý, kdo touto cestou jde, dojde ke vzkříšení. Co to znamená nový styl života, nová kultura, civilizace lásky, jak říkají papežové? Kříž ukázal, že kdo ve spojení s Bohem umře sám sobě, z jeho smrti a umírání vytryskne život. Proto je kříž pro dnešní dobu, která je taková, jaká je, nesmírným znamením nové kultury, perspektivy a záchrany. Když člověk z lásky umírá sám sobě, když se zříká sama sebe ve spojení s Kristem, z tohoto činu, z této smrti mocí Boží, tryská život. Nejtemnější okamžik dějin, ale také úžasné znamení, úžasná perspektiva pro život člověka. Toto znamení je nám dáno do rukou. Je zapotřebí, abychom přijali kříž Kristův, který je zjevením nekonečné Boží lásky, abychom ho přijali do svého života. Nejen pověsit na stěnu nějaký krásný kříž, umělecké dílo, nejen pověsit na zlatý řetízek na krk, nejen jej upevnit na klopu, ale přijmout ho jako styl života. Dnešní den je pro nás výzvou, abychom toto úžasné znamení zkoušeli, abychom se znovu a znovu ke Kristu připojovali a postavili do jeho stylu. To znamená pro toho druhého zemřít sám sobě, ztišit se před ním, naslouchat tomu druhému. Tato smrt osobní dává život. To, co Kristus na kříži tímto stylem získal pro nás pro všechny, pro církev, to je také styl života pro každého jednotlivce, pro každého z nás. Tento velký posvátný den je pro nás dnem, kdy je vztyčen kříž před zraky církve i před zraky světa. Je to obrovská výzva, abychom tuto cestu a tento styl života, jako jedinou perspektivu a záchranu, přijali také do svého života. Je to výzva, abychom to zkusili, abychom udělali zkušenosti, a pochopíme. Naplní nás radost, naplní nás pokoj. Tohle je cesta tohoto dne, který přináší spásu a dává život. Je to odkaz a výzva, abychom i my šli a jednali podobně.

Velký pátek, 2.4.2010

Z knihy „Pojďme s Ním … Svatým týdnem.“

Vydal: ing. Marie Ryšavá, MBA, ASC
Připravil: MUDr. Čestmíra Ratajová
Jazyková úprava: Mgr. Věnceslava Oškerová


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka