Přesun na obsah

Kdo to vypráví pohádky

19. 6. 2014

Přestože křik kolem restitucí poněkud utichl, i sama velká protagonistka boje proti restitucím soudružka Procházková zmlkla, soudruzi z KSČM, kteří celý problém v minulosti způsobili, se nesmířili s tím, že se zákon o restitucích naplňuje. Chtěli by jeho realizaci zastavit nebo aspoň zmenšit. A tak rozjeli úsměvnou lživou kampaň proti němu (Kolikátá už to je?).

Podle ČTK z 13. 6. t.r. (viz také prvnizpravy.cz z téhož data a jiná media) se nejužší vedení KSČM usneslo bojovat za “snížení množství peněz vyplácených náboženským společnostem” a plánují další kroky. Mluví o odluce církví od státu, (která už je dávno zakotvena v naší ústavě), a říkají ještě další nepravdy, aby populisticky klamali lidi, jak to bylo jejich zvykem od začátku.

Ve druhé vlně se do této akce pak zapojily i soudružky Vostrá, Semelová, Konečná. Už v minulosti uveřejňovali soudruzi spoustu lživých článků. Takový úsměvný “vzorový článek” tohoto druhu napsal soudruh Ransdorf do parlamentnilisty.cz 17. ledna 2014 pod názvem: ”Preláti proti lidu”. Tam se může čtenář poučit o jejich “stylu” ve světle zde níže uveřejněných dokumentů.

S jejich jednotlivými nepravdivými výkřiky nebudu diskutovat, protože byly už v minulosti vícekrát vyvráceny. Jak je však patrné, jim nejde o pravdu a právo, ale bez ohledu na pravdu a fakta stále opakují své lži. Pro ty, kdo se zajímají o pravdu, odkazuji na několik odborných pojednání, která byla už v minulosti uveřejněná, ale protože paměť lidská je krátká, uvádím zde znovu aspoň některé: Restituce, restituce, restituce, Právní charakter církevního majetku, Proč má církev nárok na narovnání se státem,Přehled aktuální judikatury Ústavního soudu.pdf.

Nejdrzejší jejich lež, kterou chtějí vše ´spláchnout´ najednou, je, že “církve ten majetek nikdy nevlastnily”. Svou lží pobuřují lidi proti církvím, nerespektují právo a znevažují právní instituce našeho demokratického státu. Abych ukázal tento jejich styl, odcituji zde nález Ústavního soudu ze 3. 6. 2013, kterým soud odpovídal na žádost o zrušení blokačního paragrafu zákona č. 428/2012Sb. Uvedený citát z tohoto nálezu mluví nezpochybnitelně jasně. To vlastně komunisté popírají. Tady je nález: Ústavní soud následně přikročil k posouzení obecných a historizujících námitek navrhovatelů, totiž že majetkový režim církví vylučuje, aby nyní mohlo dojít k obnovení jejich vlastnického práva, neboť církve nebyly a nemohly být v minulosti vlastníky původního majetku, případně jejich vlastnictví podléhalo veřejnoprávní regulaci. Ústavní soud velmi zevrubnou analýzou textů dobové doktríny a soudní judikatury naopak dospěl k závěru, že úvahy navrhovatelů jsou liché a že církevní subjekty měly zásadně plnou majetkovou způsobilost a byly subjektem vlastnického práva k jednotlivým věcem spadajícím do církevního majetku. Podobným rozborem pak Ústavní soud dospěl k závěru, že církevní majetek nebyl předmětem tzv. veřejného vlastnictví, jak tvrdili někteří navrhovatelé, resp. že by byl tento majetek vyjmut z úpravy vlastnického práva dle Obecného zákoníku občanského a svěřen církevním subjektům výlučně na základě veřejnoprávního titulu. Ústavní soud dokonce naopak z doktríny a judikatury soudů přijaté po roce 1948 (například stanovisko Generální prokuratury z 20. 5. 1954 nebo rozhodnutí NS sp. zn. 1 Tz 30/55) dovodil, že rovněž v tomto období neměl církevní majetek veřejnoprávní povahu a byl naopak považován za majetek soukromý (v protikladu k socialistickému vlastnictví), nikoliv majetek státu. Ústavní soud dále připomněl, že ostatně jako k soukromému majetku přistupovala k majetku církví také judikatura soudů po roce 1989, včetně rozhodovací praxe samotného Ústavního soudu.

Myslím si, že není co dodat. Normálně uvažujícímu člověku mohou být věci jasné.

kardinál Miloslav Vlk


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka