Přesun na obsah

Mše svatá za vlast na Vyšehradě

16. 1. 2012

Na prahu 3. tisíciletí postavil Jana Pavel II. ve svém apoštolském listě Novo Millennio Ineunte svou duchovní programovou vizi a výzvu pro naši dobu: Upřít zrak na Krista, znovu začít u Krista - na Krista v jeho působení, jak ho vidíme v evangeliu, a na jeho slovo, protože Ježíšovo zjevení se děje v činu a ve slově.

Při dnešní příležitosti se zrakem upřeným na Ježíše, si chceme všimnout, jaký byl Ježíšův vztah k jeho pozemské vlasti. Přišel a stal se synem svého národa, občanem malého národa uprostřed velkých a mocných národů. Přijal jeho řeč, zvyky, jeho společenskou a politickou situaci, znal jeho duchovní dějiny. Prostě i v tomto smyslu se vtělil. Měl svou vlast rád. Vstoupil do dějin v davidovském Betlémě, žil v kvetoucí zahradě své vlasti – v Galileji pohanů. Stal se dělníkem v Nazaretě, zcestoval svou zemi pěšky, učil v jejích synagogách i v duchovním a politickém centru – v jeruzalémském chrámu. S bolestí pozoroval cesty, po kterých hlavní duchovní i politická síla, farizejská strana vedla národ. Když se jednou díval z Olivové hory, odkud byl krásný výhled na město, měl před očima tu budoucí tragiku města i národa, rok 70, zničení Jeruzaléma. Zaplakal nad ním:

„Kdybys poznalo v tento den i ty, co vede k pokoji!“ „…kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, tak jako kvočna shromažďuje kuřátka pod svá křídla, ale nechtěli jste“ „Nezůstane kámen na kameni“. Mohli bychom citovat dál. A Ježíš viděl postupné vyhnání židů z jejich vlasti.

Když se při dnešní příležitosti modlíme za naši vlast, zdvihněme oči od Ježíšovy vlasti a ohlédněme se i do vlastní minulosti. Naše víra má jako předznamenání Ježíšovo vtělení – on přijal svou dobu. Církev se musí také všude vtělovat: „Jděte do celého světa…“ Církev tedy nemůže zůstat jen ve svém ghettu, uzavřená do sebe. Pro přítomnost církve ve společnosti a pro vztah k její autoritě slyšíme Ježíšova slova: „Dávejte to, co je císařovo, císaři a co je Božího, Bohu.“ Ze zkušenosti však víme, jak je v tomto případě mnohdy těžké rozlišovat a naplňovat Kristovo slovo. Farizejská strana představovala duchovní i politickou moc Kristovy doby v jednom. Ježíš sám však často kritizoval její způsob duchovního i společenského vedení národa. Farizeové ostatně využili aktuálního politického triku, aby dosáhli u Piláta Ježíšovy likvidace: „Vydává se za židovského krále …“

Ohlédnutí do vlastní minulosti, na dobu krále Vratislava, na druhou polovinu 11. století, nám podává dramatický obraz zápasu církve o osvobození z područí císařů a králů. Ostatně vznik této baziliky i založení kapituly vyšlo právě z mocenské konkurence a napětí mezi biskupem a králem, mezi bratry v jejich vlastní rodině. Jaromíra udělala biskupem šlechta, král na druhé straně založil sám ze své moci olomoucké biskupství a dosazoval biskupa… To je pro nás spíše odstrašující poučení.

Všimněme si však doby Karla IV., zřejmě nejslavnější doby našich dějin po stránce politické a zvláště kulturní. Byla to situace, kdy král a císař velmi úzce spolupracovali, při respektování vzájemné nezávislosti, vzniká univerzita, založena katedrála. Arcibiskup je prvním rádcem císaře, církev prokazuje císaři své služby – korunuje ho v katedrále, to je vlastně církevní posvěcení jeho moci, poskytuje mu privilegium být v katedrále pohřben a další služby.

Narovnávat dnes vztahy mezi církví a státem, pokřivené od osvícenství, od Josefa II., i v dalších staletích, za první republiky a zvláště za komunismu, to je jistě velmi těžká věc, když hodnotové i právní cítění společnosti – to vidíme denně – je tak katastrofálně zničeno. Novou dobu po pádu komunismu založili politici bohužel znovu jen na ekonomických hodnotách a důsledky jsou tu.

Náprava těchto vztahů mezi církví a státem není jen otázka technická, ani jen otázka majetkového narovnání či různých jiných jednání, ale má daleko hlubší význam: jde o dlouhé perspektivy obnovy života, v souladu s tím, co Duch svatý působí v dnešní církvi, skrze magisterium, skrze různá hnutí, která Duch svatý vyvolává v život: pokoncilová obnova, různé synody, o Božím slově, o evangelizaci. Svatý otec chce letos v říjnu vyhlásit rok víry, abychom oslavili příštím rokem 50 let od zahájení II. vatikánského koncilu. Je tu cyrilometodějské jubileum, velké výročí příchodu naší víry. Prioritní cesty k obnově vztahu společnosti k víře a náboženství – to je naše obnova života z víry a našeho svědectví o Kristu. Ve společnosti Duch svatého působí klíčící obnova hledání duchovních hodnot, smyslu života, ano i samotného Boha. Na to je možné navazovat. Uchopit tyto skutečnosti - to je základní předpoklad dobré spolupráce mezi dvěma nezávislými stranami, které se respektují – mezi církví a státem. Tím můžeme společnosti nejlépe posloužit. Jde o vnášení ducha evangelia, nového stylu života, uskutečněného v našem vlastním životě, do společnosti. Vnášet Krista zmrtvýchvstalého, přítomného uprostřed nás, do společnosti přesvědčené o jeho absenci. K tomu nás důrazně vede učitelský úřad posledních papežů. Za to se modleme.

Kardinál Miloslav Vlk, homilie při mši svaté na Vyšehradě, 14. leden 2012


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka