Přesun na obsah

Bude konec světa?

20. 1. 2012

Na tuto otázku, kterou si dnes znovu tolik lidí s obavami klade, a mnozí slepě věří, že to bude 21.12.12 /zajímavá čísla/, lze odpovědět s jistotou kladně: Ano, konec světa bude! Ale je tu jedna „maličkost“ - nelze přesně stanovit, kdy to bude.

Bible, Písmo svaté je kniha, která o tom na svých stránkách- od první až do poslední - vícekrát mluví! Hned v prvních slovech bible je tato perspektiva dána: „Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.“ (Gen 1,1). Svět, vesmír měl tedy svůj počátek. O tom se v posledních letech hodně diskutuje a tento počátek se i v odborných kruzích akceptuje. Vyplývá z toho, že měl-li vesmír svůj počátek, bude mít i konec. Není „věčný“. Také jinde ve Starém zákoně bychom našli zmínky o konci světa. Nejjasněji o něm mluví 24. kapitola Matoušova evangelia. Učedníci se Ježíše ptali přímo na „skonání věku“ („Když seděl na Olivové hoře a byli sami, přistoupili k němu učedníci a řekli: „Pověz nám, kdy to nastane a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku!“ Mt 24,3). Kristus ve své odpovědi mluví o tom, co se před koncem světa bude dít. Připomíná, že „povstanou lživí proroci a mnohé svedou“ (Mt 24,11) a ještě řadu dalších skutečností. “A teprve potom přijde konec“. (Mt 24,14) Z Ježíšových slov však nikterak nelze zjistit a vypočíst, kdy to bude. On sám říká přímo: „O onom dni a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn, jenom Otec sám“(Mt 24,36). Čili žádná sekta, ani žádný „lžiprorok“. Takže předpovědi, které kolují, lze brát v klidu a s úsměvem. Čtěme si bibli a buďme klidní…

 S koncem světa Ježíš spojuje svůj slavný, vítězný, zjevný příchod. A dává radu: „Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde.“ Apoštol Petr ve svém 2. listu píše o tom „Božím dni“: „V něm se nebesa roztaví v ohni a živly se rozpustí žárem…očekáváme nové nebe a novou zemi…“(2 Pe 3,12).

 Tento apokalyptický závěr světa je velice barvitě, v příslušném literárním stylu, líčen v závěrečných kapitolách poslední knihy bible, knihy Apokalypsy (kniha Zjevení) v prvním století po Kristu. Konec se tu však nelíčí jako zánik, ale jako nový začátek a obnova: „Hle, všecko tvořím nové…“ (Zj 21,5). „A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly“ (Zj 21,1) Podobně mluvil Hospodin ústy proroka Izaiáše (8. stol. před Kr.): „Hle, já stvořím nová nebesa a novou zemi“ (Iz 65,17).

A slovům bible můžeme věřit. Ve Starém zákoně je mnoho proroctví a předpovědí, které se třeba i po staletích naplnily. Stejně tak i předpovědi v Novém zákoně. Kristus řekl: „Nebe a země pominou, ale má slova nepominou…“ A dodal o církvi: „Brány pekel ji nepřemohou…“ A tak je tomu po tisíciletích dodnes.

kardinál Miloslav Vlk


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka